giaotrinhlichsutriethoc

Tác giả: TS. Phạm Văn Chung

Số trang: 572 trang - Giá tiền: 89.000đ

Xuất bản: Tháng 3-2015

Giáo trình Lịch sử triết học. Sự hình thành và phát triển triết học Mác - giai đoạn C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin của TS. Phạm Văn Chung được viết sau nhiều năm nghiên cứu lịch sử triết học Mác với tâm huyết, lòng khâm phục, kính trọng và biết ơn của tác giả đối với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lênin. Cuốn sách cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức lý luận nhằm giúp người đọc hiểu được bản chất, những giá trị căn bản của học thuyết Mác, đặc biệt là triết học.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

- Chương 1: Những tiền đề của sự hình thành triết học Mác;

- Chương 2: Sự hình thành chủ nghĩa duy vật biện chứng và những tư tưởng triết học mới về lịch sử;

- Chương 3: Sự hình thành một hệ thống lý luận triết học mới;

- Chương 4: Triết học Mác trong nghiên cứu thực tiễn cách mạng, đấu tranh giai cấp và kinh tế chính trị học;

- Chương 5: C. Mác và Ph. Ăngghen phát triển toàn diện và có hệ thống hơn triết học của hai ông;

- Chương 6: Ph. Ăngghen tiếp tục phát triển triết học Mác;

- Chương 7: Triết học Mác trong nghiên cứu hình thái xã hội Nga và trong xây dựng Đảng mácxít kiểu mới;

- Chương 8: Sự phát triển triết học Mác về lý luận;

- Chương 9: Triết học Mác trong nghiên cứu chủ nghĩa đế quốc và tiến trình cách mạng Nga;

- Chương 10: Sự hình thành triết học Mác trong sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.