Loading...

Thông báo đấu giá lô tài sản thanh lý máy móc thiết bị máy in

Ngày đăng: 09/10/2019 - 16:10

Ngày 09/10/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá lô tài sản thanh lý máy móc thiết bị máy in.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015; Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá Lô tài sản thanh lý máy móc thiết bị máy in như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Người có tài sản đấu giá: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

2. Thông tin tài sản đấu giá

- Lô tài sản thanh lý máy móc thiết bị máy in. Danh sách được nêu tại Phụ lục 01.

- Giá khởi điểm: 35.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT)

(Bằng chữ: ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm

- Cơ sở vật chất trang thiết bị: Đảm bảo cho việc thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đạt hiệu quả (có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu của công ty);

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả đảm bảo quy định của pháp luật;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

+ Đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá: Tối thiểu là 05 năm;

+ Số lượng đấu giá viên: Có ít nhất là 05 đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp thẻ đấu giá viên, có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm có đóng bảo hiểm nghề nghiệp (có hồ sơ chứng minh);

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/10/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019.

- Địa điểm: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

- Địa chỉ: số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0804.9221;         Fax: 0804.9222

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và Thẻ căn cước công dân (CMTND); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng kí tham gia.

Trân trọng cảm ơn.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả