Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

Bí quyết thành công Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu của tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh trong rất nhiều vấn đề then chốt: nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng cầm quyền, giai cấp công nhân, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, v.v.. Thông qua lăng kính của một nhà nghiên cứu, đồng thời là một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, bạn đọc sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn những tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng con người.Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc, tự do cho dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng con người. Tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, thanh cao, hết lòng vì nước, vì dân của Người mãi mãi là động lực dẫn đường, cổ vũ mọi người dân Việt Nam yêu nước vững bước đi lên theo con đường mà Người đã chọn cho dân tộc, hướng tới xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tại Việt Nam có rất nhiều phong trào yêu nước do các nhà cách mạng dân tộc khởi xướng nhằm tìm kiếm con đường giành độc lập, tự do cho đất nước. Tuy nhiên, phải đến Hồ Chí Minh, công cuộc giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến mới thành công. Không chỉ có tấm lòng yêu nước, thương dân, khát khao tìm ra con đường giải phóng dân tộc như các bậc tiền bối đi trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có một nhãn quan chính trị sắc bén; một nhận thức đúng đắn về con đường cách mạng tất yếu của dân tộc, về sứ mệnh và vai trò của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt Nam, về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, v.v.. Những nhận thức khoa học và cách mạng của Người đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú, trở thành sức mạnh của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng tới thắng lợi cuối cùng.
  Cuốn sách gồm ba phần:
  - Phần I: Tư tưởng cách mạng và khoa học;
  - Phần II: Giai cấp tiên phong; - Phần III: Bí quyết thành công.
  Sách gồm 208 trang, giá: 35.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ