Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của tác giả trong 30 năm qua, không chỉ đề cập nhiều vấn đề chung, tổng quát về lịch sử gần 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm của tác giả đến lịch sử các khu vực, địa phương ở nước ta.
  Sách gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975); Phần thứ ba: Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới; Phần thứ tư: Một số vấn đề về xây dựng Đảng.
  Tiếp cận vấn đề với các phương pháp lịch sử và lôgíc, các phương pháp tiếp cận liên ngành, phương pháp tổng kết thực tiễn, cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.
  Sách gồm 620 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ