Góp phần tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Tác giả cuốn sách đã lựa chọn và hệ thống những bài viết, nghiên cứu của mình về nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh, sắp xếp thành hai phần: Phần một: Tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Phần hai: Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong chiến tranh cách mạng Việt Nam.

            Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự kế thừa một cách sáng tạo truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta và kinh nghiệm của các nước trong lịch sử. Tư tưởng ấy đưa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đã trở thành nghệ thuật quân sự của Đảng, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh mang đậm tính văn hóa và có giá trị soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam không chỉ trong kháng chiến mà còn cả trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

            Cuốn sách gồm 208 trang, giá 29.000đ.

  HỒNG QUÝ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ