Góp phần tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Góp phần tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Tác giả cuốn sách đã lựa chọn và hệ thống những bài viết, nghiên cứu của mình về nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh, sắp xếp thành hai phần: Phần một: Tìm hiểu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Phần hai: Vận dụng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong chiến tranh cách mạng Việt Nam.

            Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự kế thừa một cách sáng tạo truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta và kinh nghiệm của các nước trong lịch sử. Tư tưởng ấy đưa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đã trở thành nghệ thuật quân sự của Đảng, góp phần làm nên những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh mang đậm tính văn hóa và có giá trị soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam không chỉ trong kháng chiến mà còn cả trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

            Cuốn sách gồm 208 trang, giá 29.000đ.

  HỒNG QUÝ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ