Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo

Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo
Tác giả: GS, TS. Mạnh Quang Thắng (chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học về những đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện và GS, TS. Mạnh Quang Thắng làm chủ biên. Qua đó cho ta thấy sức sống mãnh liệt và những giá trị quý báu – giá trị dân tộc mang tầm vóc thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
  Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, Phần thứ nhất:Đặc điểm và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần thứ hai:Phương pháp luận Hồ Chí Minh; Phần thứ ba: Những sáng tạo tư tưởng lý luận Hồ Chí Minh; Phần thứ tư: Tư tưởng Hồ Chí Minh – giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại.
  Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu và làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc truyền bá, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, định hướng tư tưởng lý luận cho sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc; Nêu bật những cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh vào kho tàng kinh nghiệm của chủ nghĩa Mác – Lênin, làm căn cứ để khẳng định Hồ Chí Minh thực sự là một nhà cách mạng sáng tạo của Đảng và dân tộc Việt Nam; Rút ra một số bài học từ việc Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin để Đảng tự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, nhằm làm sáng tỏ và giải quyết các vấn đề bức xúc mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra.
  Với những nội dung trên, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nắm bắt và có điều kiện để tìm hiểu thêm về Hồ Chí Minh với tư cách nhà cách mạng sáng tạo của Đảng và dân tộc Việt Nam.
  Sách gồm 524 trang, giá 77.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ