Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giáo sư Trần Văn Giàu là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã viết nhiều tác phẩm về Người. Có thể nói rằng, ông là một trong những người đã nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ rất sớm, đã chỉ ra rằng tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX, trên con đường tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.Cuốn sách Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người được tuyển chọn từ những tác phẩm như: Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam; Lịch sử chống xâm lăng; Giai cấp công nhân Việt Nam; Miền Nam giữ vững thành đồng; Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt đến Hồ Chí Minh, v.v.. Bằng lối viết sắc sảo, khúc chiết, mang tính khái quát cao mà ngôn từ vẫn chân thành, giản dị, Giáo sư đã trình bày một cách hệ thống về cuộc đời huyền thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà hiền triết, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Qua những tác phẩm của ông, người đọc hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm nhận rõ hơn những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Và hơn hết thảy là tình yêu thương, lòng kính trọng vô bờ của dân tộc Việt Nam nói chung và của Giáo sư nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người mà suốt cả cuộc đời không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng làm cho nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Nhận rõ tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động.
  Cuốn sách gồm ba phần:
  - Phần thứ nhất: Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước Việt Nam;
  - Phần thứ hai: Vĩ đại một con người;
  - Phần thứ ba: Miền Nam trong trái tim Hồ Chí Minh.
  Sách gồm 792 trang, giá: 157.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ