Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, một nhà yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào giải phóng dân tộc. Người tượng trưng cho cho sự kết hợp hài hoà tinh hoa của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hoá của nhân loại, tượng trưng cho sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người suốt đời hy sinh phấn đấu không chỉ cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, mà còn đấu tranh không mệt mỏi cho sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Đoàn kết quốc tế đã thực sự trở thành chiến lược cách mạng và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Làm rõ quan điểm và giá trị thực tiễn chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh sẽ góp phần nghiên cứu tư tuởng Hồ Chí Minh bởi chiến lược đoàn kết quốc tế là một nội dung quan trọng trong hệ thống lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.

           Hiện nay, bối cảnh quốc tế đang biến đổi nhanh chóng và sâu sắc. Xu thế quốc tế hoá đời sống các nước ngày càng tăng, nhất là về kinh tế. Các nước có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không một nước nào phát triển lại không mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các nước khác. Đó là một yêu cầu khách quan. Việt Nam là thành viên trong cộng đồng quốc tế, để tăng cường sức mạnh của mình, một trong những vấn đề quan trọng là phải mở rộng đoàn kết, hợp tác theo tinh thần Việt Nam muốn là bạn của tấc cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Bởi vậy, nghiên cứu chiến lược đoàn kết quốc tế của của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Cuốn sách Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc của PGS.TS. Lê Văn Yên - Trưởng ban sách Đảng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, đã tập trung thể hiện và làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:

           - Phân tích và chứng minh quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế quốc tế giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới, việc tổ chức kết hợp đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

           - Khái quát những quan điểm cơ bản thuộc chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc; đồng thời khẳng định những quan điểm cơ bản đó vẫn là những vấn đề thuộc chiến lược cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

           - Phân tích giá trị thực tiễn chiến lược đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh ngay từ giai đoạn này, đoàn kết qốc tế - một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh đã là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và dân tộc ta đi tới những thắng lợi vẻ vang.

         - Phân tích rõ mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng là mật thiết, gắn bó, đồng thời phân tích rõ tầm cao, tầm trí tuệ, tầm chiến lược của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc kết hợp dân tộc và quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trên những vấn đề cốt yếu.

           Sách gồm 434 trang, giá bán 49.000 đồng./.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ