Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp thành phố Hà Nội: Xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng: 16/07/2012 - 16:07

Trao sách tặng Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia và Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản Lào

Ngày đăng: 26/06/2012 - 10:06

Kết quả khóa bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý xuất bản tại Hoa Kỳ theo chương trình Đề án 165

Ngày đăng: 24/06/2012 - 10:06

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu nội dung tác phẩm "Đường cách mệnh"

Ngày đăng: 22/06/2012 - 08:06

Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tham gia Ngày hội hiến máu do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động

Ngày đăng: 16/06/2012 - 14:06

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng

Ngày đăng: 12/06/2012 - 14:06

Một số đặc điểm của hoạt động xuất bản trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay

Ngày đăng: 04/06/2012 - 09:06

Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Thái Nguyên”

Ngày đăng: 20/05/2012 - 10:05