Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới

Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách khảng định việc nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng trong thời kỳ đổi mới là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tổng kết quá trình Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Đây là một đề tài thường xuyên có nhiều biến động mới, phức tạp và khó khăn trong lý luận và thực tiễn hoạt động của Đảng, do đó khó tránh khỏi những thiếu sót, bất cập và còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu.
  Cuốn sách gồm có ba chương:
  Chương I: Tình hình mới, yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực tư tưởng
  Chương II: Quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới
  Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay
  Sách gồm 256 trang, giá 36.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ