Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS, TS Lê Minh Quân
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là bộ máy chính trị, cơ quan quyền lực, hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện naycủa tập thể tác giả thuộc Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, do PGS, TS Lê Minh Quân (chủ biên).
  Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề về địa vị chính trị - pháp lý của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách là thành tố quan trọng và là trung tâm của hệ thống chính trị; khái quát thực trạng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trong mối quan hệ với Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó nêu vấn đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân như là giải pháp chủ yếu nhằm củng cố và tăng cường vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Đây là vấn đề mới mẻ và phức tạp, còn cần tiếp tục phải dành nhiều công sức nghiên cứu.
  Sách gồm 168 trang, giá 20.000đ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ