Loading...

Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Ban tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương
Số trang: 624 trang
Giá tiền: 155.000 đ
Xuất bản: Tháng 07-2018
Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm trong công cuộc xây dựng,...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Sửa đổi lối làm việc – Những vấn đề lý luận chung;

  Phần thứ hai: Vận dụng những quan điểm trong Sửa đổi lối làm việc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay.

  Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diệu Ân
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Văn phòng Quốc hội - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ