Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •            Cuốn sách gồm hai nội dung chính: Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.
             Quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản trước hết được thể hiện qua những tác phẩm của Người cùng những bài phát biểu, nói chuyện, những lời dạy, chỉ bảo của Người đối với từng ngành, từng cấp, từng đơn vị. Những Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Đạo đức cách mạng, Tự phê bình và phê bình,… cho đến Di chúc, đều thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt, những trăn trở cũng như tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của cách mạng và vai trò của Đảng đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Người chỉ ra rằng: cách mạng trước hết phải có Đảng. Kinh nghiệm thế giới và trong nước chứng tỏ rằng: những cuộc đấu tranh “tự phát” của nhân dân, thường không có mục đích rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Vì vậy mà lực lượng rời rạc nơi này lên thì nơi khác xẹp. Kết quả là thất bại. Muốn thắng lợi, thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đồng thời, Người nêu rõ quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam; bản chất, tôn chỉ, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam; những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và sinh hoạt Đảng; vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng; vấn đề đảng viên; mối quan hệ Đảng - dân; nguy cơ thoái hóa, biến chất của Đảng và đảng viên và việc chống nguy cơ này trong điều kiện đảng cầm quyền; quan hệ quốc tế của Đảng.
  Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam là một nội dung quan trọng trong công tác, hoạt động của Đảng, được các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu hết sức quan tâm. Các bài viết, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử được tập hợp trong nội dung thứ hai của cuốn sách. Những bài viết của: nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng “Hồ Chí Minh với cơ chế nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo”; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cách mạng”; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh “Giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới”; v.v.. đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn sáng và sức mạnh cho sự nghiệp đổi mới của chúng ta, và cống hiến vô cùng quan trọng của Hồ Chí Minh là đã xây dựng thành công Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân nhỏ bé, nông dân chiếm đại bộ phận dân cư. Đảng do Người sáng lập và rèn luyện đã giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, giữ vững lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin là “đội tiên phong dũng cảm và là bộ tham mưu sáng suốt” của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.
  Đây là một cuốn sách có giá trị, giúp bạn đọc hiểu sâu những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Sách gồm 634 trang.
  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ