Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Công
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  Tác giả: TS. Ngualtyễn Hữu CôngTư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá trong kho tàng lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đó là tư tưởng của người “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người thầy vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và của cách mạng Việt Nam.  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện của TS. Nguyễn Hữu Công đi sâu phân tích cơ sở lý luận; những nội dung cơ bản về phát triển con người toàn diện  – một nội dung quan trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng về phát triển con người toàn diện là một tư tưởng nhân văn rất đặc sắc của Người. Đây là sự tiếp nối và nâng cao những giá trị tinh túy nhất tư tưởng nhân văn của truyền thống Việt Nam và thế giới. Đây cũng là sự kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng con người của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  Cuốn sách cho thấy rõ những chủ trương xây dựng, đào tạo, rèn luyện con người trên cả hai mặt đạo đức và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con người phát triển cao về trí tuệ, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng, quan điểm sống đúng đắn, tích cực, có sức khỏe dồi dào… là nhân tố quyết định sự thành bại của một dân tộc, quốc gia. Trong thực tế, tư tưởng phát triển con người toàn diện của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu, sáng suốt để xây dựng thành công chiến lược con người trong điều kiện mới, nhằm đào tạo cho đất nước những con người mới, có đủ tài năng, đạo đức, sức khỏe, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu, bảo vệ, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí  Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện nói riêng.

  Cuốn sách gồm 228 trang, giá 36.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ