Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay
Tác giả: PGS, TS. Hoàng Trang và PGS, TS. Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được tập thể tác giả do PGS, TS. Hoàng Trang và PGS, TS. Phạm Ngọc Anh đồng chủ biên đã đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống về cơ sở hình thành, đặc điểm, vị trí và những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Từ đó khẳng định giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ cách mạng đời sau.
  Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam với tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhân ái là một truyền thống nổi bật và cốt lõi của dân tộc Việt Nam trong lao động sản xuất và đấu tranh giữ nước. Truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân ái của Phật giáo, Nho giáo, hệ tư tưởng nhân văn tư sản và chủ nghĩa nhân đạo cao cả của chủ nghĩa Mác – Lênin, và trở thành đỉnh cao của chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam ở mọi thời đại.
  Nội dung cuốn sách cũng tập trung làm rõ điểm khác biệt về nội dung, bản chất và giá trị của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với chủ nghĩa nhân văn của giai cấp tư sản. Nếu như tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lấy triết học Mác – Lênin và chủ nghĩa cộng sản khoa học làm cơ sở lý luận với bản chất giải phóng hoàn toàn con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công thì chủ nghĩa nhân văn tư sản lấy chủ nghĩa cá nhân và hệ tư tưởng tư sản làm cơ sở lý luận cho lý tưởng nhân văn của họ với bản chất chống lại con người bị áp bức, bóc lột. Chính vì thế tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một bước tiến so với hệ tư tưởng nhân đạo tư sản trong vấn đề giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lộc.
  Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân văn hành động với các nội dung biểu hiện như: Tình yêu thương, quý trọng quan tâm đến con người và quan niệm về bản chất tốt đẹp của con người; Quan niệm về vai trò và sức mạnh vĩ đại của nhân dân trong quá trình phát triển lịch sử trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Tin tưởng ở con người, tin ở nhân dân, đấu tranh giải phóng con người và vì hạnh phúc của nhân dân và Tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh.
  Thế giới sẽ thay đổi nhưng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với những giá trị cách mạng, khoa học và tiến bộ sẽ còn sống mãi. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên là một yêu cầu bức thiết của công cuộc đổi mới hiện nay. Trên cơ sở phân tích tình hình và bối cảnh mới, các tác giả cuốn sách cũng đã chỉ ra phương hướng, nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị góp phần tích cực phục vụ có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
  Sách gồm 288 trang, giá 32.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ