Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới

Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ra đời góp phần làm sáng rõ hơn cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp khả thi để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
  Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, phức tạp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, giác ngộ về ý thức xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho mọi người dân Việt Nam trong thời kỳ mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.
  Cuốn sách ra đời góp phần làm sáng rõ hơn cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp khả thi để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (từ chương 1 đến chương 6); Phần thứ hai: Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới - Những nhân tố tác động, yêu cầu và giải pháp (từ chương 7 đến chương 13).
  Sách gồm 344 trang

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ