Loading...

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 02/08/2019 - 11:08

Ngày 31/7/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/T, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản khẳng định, Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết lần này có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, đảng viên, biên tập viên của Nhà xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI, từ đó vận dụng vào thực tế hoạt động của chi bộ, thiết thực phục vụ công tác biên tập - xuất bản sách; giúp các cấp ủy đảng trong Nhà xuất bản xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm định hướng của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Toàn thể đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham gia buổi học tập Nghị quyết

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả