Loading...

Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 17/01/2018 - 10:01

 ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch;

 PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch thường trực

 TS. Đỗ Quang Dũng, Phó giám đốc, Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch

 TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Ủy viên Thư ký

 ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế, Ủy viên

 ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên

 ThS. Phạm Thị Thinh,Trưởng Ban sách Giáo khoa - Tham khảo, Ủy viên

 TS. Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận, Ủy viên

 ThS. Nguyễn Hoài Anh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập, Ủy viên

 Trương Khánh Hạ, Giám đốc Trung tâm Tổ chức in, Ủy viên

 ThS. Bùi Minh Cường, Giám đốc Trung tâm phát hành, Ủy viên

 Trần Thị Thu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên

 ThS. Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản, Ủy viên

 Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ủy viên

     ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng ban sách Quốc tế, Ủy viên

     ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng ban Phụ trách ban sách Đảng, Ủy viên

Bình luận