Loading...

Nghiệm thu cấp Bộ (Ban Đảng) Đề án: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ngày đăng: 27/07/2019 - 11:07

Sáng 27/7/2019, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hội nghị nghiệm cấp Bộ (Ban Đảng) Đề án: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, mã số KHBĐ (2018)-03 do đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Chủ nhiệm. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề án

Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm Đề án, còn có các đại biểu đại diện Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Đề án nghiên cứu khoa học tập trung đánh giá đúng thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từ năm 2003 đến nay; phương hướng và một số giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đề án đề xuất 3 nhóm giải pháp để kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản gắn với những kiến nghị cụ thể đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu nghe đại diện Ban chủ nhiệm trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (Ban Đảng) đều thống nhất đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tâm huyết của các thành viên thực hiện Đề án, đồng thời khẳng định, đây là một đề án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao, được chuẩn bị công phu, bài bản, chặt chẽ. Đề án thể hiện rõ tính quyết liệt đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại, với nhiều đề xuất mang tính đột phá, phù hợp với cơ chế thị trường và kinh nghiệm phát triển của các nước trong khu vực và thế giới; các đề xuất, kiến nghị đều có tính khả thi, phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng nghiệm thu cũng khẳng định, Ban chủ nhiệm Đề án đã tiếp thu nghiêm túc những góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, đồng thời Hội đồng tiếp tục có những góp ý rất cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện Đề án. 

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, kết luận: Đây là một đề án rất thiết thực, phục vụ trực tiếp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; được triển khai rất nghiêm túc và công phu, huy động tâm huyết, trí tuệ của toàn Nhà xuất bản. Đề án có bố cục tổng thể hợp lý; phương pháp tiếp cận, trình bày phù hợp; nội dung phong phú. Đặc biệt, các tác giả đã đánh giá một cách toàn diện, thẳng thắn thực trạng của Nhà xuất bản, đồng thời đã dự báo được tình hình, làm rõ những yêu cầu mới đang đặt ra mà Nhà xuất bản phải tự vượt qua để đáp ứng yêu cầu mới. Hội đồng đã thống nhất Đề tài đủ điều kiện nghiệm thu và đạt loại xuất sắc.  

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả