Loading...

THÔNG BÁO MỜI MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Ngày đăng: 28/11/2019 - 16:11

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức “Thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ” gồm:  công cụ, dụng cụ cũ hỏng (chi tiết xem tại kho Nhà xuất bản);

     - Giá bán thanh lý tài sản (khởi điểm): 5000 đồng/kg

   - Thời gian nhận đăng ký tham gia mua thanh lý lô công cụ, dụng cụ cũ hỏng từ 14 giờ 30 phút ngày 29/11/2019 đến 14 giờ 30 phút ngày 03/12/2019;

   - Địa điểm nhận đăng ký: đồng chí Nguyễn Văn Thìn, phòng Quản trị, Văn phòng Nhà xuất bản, ĐT: 0983599273.

   - Thời điểm cuối nhận đăng ký: 14 giờ 30 phút ngày 03/12/2019.

Bình luận