Loading...

Giáo trình khoa học tổ chức

Giáo trình khoa học tổ chức
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương - TS. Phạm Hồng Qúy (Đồng chủ biên)
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 49.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự hình thành và phát triển khoa học tổ chức, làm rõ những vấn đề: về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức, vấn đề con người trong tổ chức, khoa học...
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự hình thành và phát triển khoa học tổ chức, làm rõ những vấn đề: về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức, vấn đề con người trong tổ chức, khoa học tổ chức với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay; về lý luận về tổ chức với các thành tố cơ bản của tổ chức; về cơ cấu tổ chức quản lý với cơ sở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý, các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản; về thiết kế tổ chức với yêu cầu và nguyên tắc thiết kế tổ chức, nội dung thiết kế tổ chức; về công tác cán bộ, vấn đề khoa học sử dụng con người; về nghề tổ chức và vấn đề đào tạo cán bộ tổ chức.

    Giáo trình được biên soạn theo khung chương trình quy định của học phần Khoa học tổ chức theo Quyết định số 1084-QĐ/HVCTKVI ngày 19-8-2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, thời lượng là 2 tín chỉ tương đương 30 tiết, cấu thành 6 bài. 

     

    Sản phẩm cùng loại

    Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
    Giá tiền: 75.000 đ
    Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
    Giá tiền: 123.000 đ
    Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
    Giá tiền: 125.000 đ
    Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
    Giá tiền: 52.000 đ
    Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
    Giá tiền: 140.000 đ
    Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
    Giá tiền: 169.000 đ
    Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
    Giá tiền: 150.000 đ
    Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
    Giá tiền: 84.000 đ
    Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
    Giá tiền: 120.000 đ
    Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
    Giá tiền: 43.000 đ
    Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
    Giá tiền: 74.000 đ
    Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
    Giá tiền: 46.000 đ
    Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
    Giá tiền: 49.000 đ
    Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Giá tiền: 25.000 đ
    Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
    Giá tiền: 71.000 đ