Loading...

Hội thảo khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghệ 4.0”

Ngày đăng: 09/10/2019 - 18:10

Sáng 09/10/2019, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghệ 4.0”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận 5 nội dung chủ yếu: làm rõ yêu cầu cấp thiết và căn bản của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm khi ngành này tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chính phủ điện tử; những yêu cầu đặt ra trong công tác cải cách thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp quy về cải cách hành chính phù hợp điều kiện thực tế ngành Xuất bản, chỉ rõ những bất cập chồng chéo trong thông tư, nghị định, luật… tạo điều kiện cho các nhà xuất bản, công ty phát hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đề xuất, kiến nghị giải pháp căn bản nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy bộ phận một cửa, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn An Tiêm, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, trước những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm cần tiếp tục được cải cách, chuyển đổi sâu sắc hơn nữa nhằm đưa ngành Xuất bản Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, đặc biệt đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0.

 

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Hội thảo lần này về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành là hết sức kịp thời, có ý nghĩa và cần thiết. Bởi xuất bản là một trong những ngành chịu tác động sâu sắc của cách mạng công nghệ 4.0, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Các nhà xuất bản có cơ hội tiếp cận nguồn bản thảo phong phú, đa dạng; công cụ tra cứu, kiểm chứng thông tin của biên tập viên trở nên thuận tiện, linh hoạt hơn; công tác in ấn nhanh hơn, từ đó, giúp nhà xuất bản giảm thiểu nhân lực, tăng cường hiệu quả. Tuy nhiên, ngày nay, việc các tác giả có thể chủ động tiếp cận độc giả qua internet là một thách thức không nhỏ, tác động trực diện tới hoạt động các nhà xuất bản.

Hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn của hoạt động xuất bản, phát hành cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phù hợp với tính đặc thù của ngành và yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đưa ngành Xuất bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, theo kịp sự phát triển của khu vực và thế giới.

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả