Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

Ngày đăng: 24/07/2020 - 10:07

Sáng 23/7/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật long trọng tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc  - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Hội Xuất bản Việt Nam; Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông); Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện Thư viện Quốc gia, Thư viện Quân đội; Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Tân Việt, Alpha, Hà Nội, Fahasa; tác giả và cộng tác viên có sách được giới thiệu trong buổi Lễ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản, biên tập viên các ban biên tập và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Một số sách trưng bày tại buổi Lễ

Tại Lễ công bố sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến các đại biểu, bạn đọc một số đầu sách tiêu biểu, được chọn lọc trong gần 400 ấn phẩm được xuất bản từ đầu năm tính đến ngày 20/7/2020, được chia thành các chủ đề chính:

Một là, các sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

Cuốn sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Trung ương) tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Qua các nội dung phân tích cho thấy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng. Việc củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “nói đi đôi với làm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công để Đảng ta thực sự là một chính đảng, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân) tập hợp các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã được đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân từ năm 2016 đến nay. Các bài viết tập trung phân tích, làm rõ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, với mục tiêu làm thất bại âm mưu chống phá về an ninh - quốc phòng, “phi chính trị hóa quân đội”, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng với quân đội, gây bạo loạn, lật đổ, hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với lập trường kiên định, vững vàng, lập luận sắc sảo, cuốn sách đã phân tích, nhận diện thủ đoạn và phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuốn sách Dân chủ, nhân quyền - mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch (Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng) cung cấp những vấn đề cơ bản về dân chủ, nhân quyền; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân chủ, nhân quyền; những thành tựu đạt được trong việc thực thi dân chủ, nhân quyền ở nước ta và những hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt, cuốn sách đã phân tích, làm rõ các đối tượng và hoạt động chống phá về dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch; những nỗ lực bền bỉ, kiên quyết mà Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân ta đã và đang đấu tranh để ngăn chặn nhằm bảo vệ sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Cuốn sách Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuốn sách Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII) là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc nhằm tổng kết về lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta trên cơ sở trình bày nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về phát triển kinh tế; về văn hóa, xã hội và con người; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, tổng kết và đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991. Trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo về bối cảnh trong nước và quốc tế trong 10 năm (2021-2030), từ đó đề xuất tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đề xuất những định hướng lớn, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cuốn sách Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Tài liệu phục vụ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến) (Ban Tuyên giáo Trung ương) trình bày tổng quan những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, phân tích và đánh giá tổng quát những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, từ đó, chỉ ra định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn) với hơn 700 trang tư liệu ảnh quý, cuốn sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh. Cuốn sách đã hệ thống, khắc họa sinh động, sâu sắc những hoạt động quốc tế, hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phong phú tư tưởng, nghệ thuật, phong cách ngoại giao đặc sắc của Người, toát lên tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, kính trọng và sự tôn vinh của Đảng, dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách 50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) tập hợp 42 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại Hội thảo khoa học quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức. Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng tỏ giá trị, ý nghĩa tác phẩm cũng như các giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới như: vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên; quan điểm về giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; những giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; liên hệ việc phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của cán bộ, đảng viên hiện nay; việc giữ gìn kỷ luật Đảng; công tác tuyên truyền về đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; tinh thần phê bình và tự phê bình theo lời dặn của Người…

Cuốn sách 70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tập hợp hơn 30 bài viết của các tác giả tại tọa đàm khoa học cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Thông qua các bài viết, các tác giả đều khẳng định 70 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm Cần kiệm liêm chính vẫn giữ nguyên tính thời sự và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Tác phẩm đã thực sự đi vào đời sống xã hội, chứng tỏ giá trị to lớn và sức sống của nó, trở thành tư tưởng chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, trở thành phương châm hành động, chỉ dẫn quý báu trong rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên mỗi chặng đường cách mạng.

 Bốn là, sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Võ Chí Công - Tiểu sử, Nguyễn Hữu Thọ -Tiểu sử, Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử, Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử, Huỳnh Tấn Phát -Tiểu sử, Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử. Nội dung các cuốn sách phản ánh trung thực thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc. Qua đó, tôn vinh công lao và cống hiến của các đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam; góp phần cung cấp nguồn tư liệu lịch sử quý giá phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống dân tộc; đóng góp thiết thực vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh các chủ đề chính được giới thiệu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ra mắt bạn đọc một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu của các tác giả trong và ngoài nước, như: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; Niên giám khoa học năm 2019; bộ sách Các dân tộc Việt Nam (04 tập); bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam (09 tập); Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam; Chủ nghĩa tư bản: Lịch sử thăng trầm 120 năm (1900-2020); Thoát khỏi địa ngục Khmer Đỏ: Hồi ký của một người còn sống; Vững như bàn thạch - Philippin đã thắng vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông như thế nào?; Con đường công nghiệp hóa trong thế kỷ XXI: Những thách thức mới và những mô hình nổi trội; Tâm lý học kinh tế... Đây là các ấn phẩm có giá trị về lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa; tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phục vụ công tác thông tin đối ngoại; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Lễ công bố sách, các tác giả, chuyên gia, đại biểu, khách mời và lãnh đạo ban biên tập cùng trao đổi về nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của các đầu sách được công bố cũng như các vấn đề xoay quanh công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành nhiều đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.  Tính đến ngày 20/7/2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, văn hóa - xã hội; triển khai xuất bản, phát hành 38 sách điện tử trên hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử https://stbook.vn/, trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn http://www.thuviencoso.vn/ phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác miễn phí hơn 400 đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản để giới thiệu các bộ sách, cuốn sách, tài liệu được công bố trong lần này đến bạn đọc, nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị và ý nghĩa chính trị - xã hội của các ấn phẩm; đồng thời, bày tỏ mong muốn và hy vọng sự gắn kết giữa hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản với các hoạt động truyền thông, báo chí sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành trong cả nước, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Thu Hằng

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả