Loading...

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”

Ngày đăng: 15/11/2019 - 15:11

Chiều 14/11/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề án nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”, mã số KHBĐ (2018)-57 do đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin & Nghiên cứu khoa học, trực thuộc Nhà xuất bản làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề án nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội, các thành viên Hội đồng Khoa học.

Đề án đã đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị từ năm 2003 đến nay, tập trung làm rõ 6 nhóm nội dung nghiên cứu là: công tác chỉ đạo, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị; công tác phát hành sách lý luận, chính trị; công tác khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị; tổ chức và hoạt động của các nhà xuất bản, nhất là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Trên cơ sở đó, Đề án đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của sách lý luận, chính trị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách lý luận, chính trị; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ biên tập, cán bộ lãnh đạo quản lý xuất bản; thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng có hiệu quả sách lý luận, chính trị; phát huy vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.

Đồng thời, Đề án cũng đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đề xuất, kiến nghị với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều thống nhất đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các thành viên thực hiện Đề án, đồng thời khẳng định, đây là một đề án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu quan trọng cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Tại Hội nghị nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có nhiều góp ý cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện Đề án.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả