Loading...

Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày đăng: 02/08/2019 - 16:08

Tối 01/8/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2018). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự được nhận tặng thưởng Đơn vị đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là tặng thưởng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng và các đơn vị đã có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là một trong 09 đơn vị nhận tặng thưởng Đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật

Năm 2018, Hội đồng xét thưởng đã nhận được 86 tác phẩm, trong đó có 37 cuốn sách, 49 bài viết và chương trình phát thanh, được các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan báo chí văn nghệ, nhà xuất bản trong cả nước gửi về tham gia xét thưởng. Qua bình xét, Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 15 tác phẩm, trong đó mức A: 04 tác phẩm; mức B: 06 tác phẩm; mức C: 05 tác phẩm và tặng thưởng cho 09 đơn vị có đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, tặng thưởng Đơn vị đã có đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2018 chính là nguồn động lực động viên, thúc đẩy tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục giữ vững tư tưởng chính trị, phát huy hiệu quả công tác chuyên môn, phục vụ sự nghiệp biên tập, xuất bản các ấn phẩm sách lý luận, chính trị, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả