Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân

Ngày đăng: 07/10/2019 - 09:10

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) là di sản vô cùng quý báu, đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và phát triển của lực lượng CAND trong tình hình mới. Bài viết tập trung làm rõ những quan điểm cơ bản, quan trọng trong tư tưởng của Người về công tác dân vận của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc quán triệt những quan điểm đó trong công tác dân vận của lực lượng CAND hiện nay.

1. Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng CAND

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự là một hệ thống toàn diện và sâu sắc những nhận thức, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, nghệ thuật tổ chức, tập hợp vận động Nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Công tác dân vận của lực lượng CAND là một hoạt động thống nhất trên ba mặt gồm: Một là, nhận thức đúng đắn về mục đích và vai trò của dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND. Hai là, phương thức dân vận. Ba là, những yêu cầu đối với người làm công tác dân vận. Cả ba mặt trên phải luôn thống nhất, liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau.

Thứ nhất, mục đích công tác dân vận của lực lượng CAND là vận động Nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự hướng tới xây dựng một xã hội an toàn, ổn định, Nhân dân được sống bình yên.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc phải hướng tới mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Với ý nghĩa đó, CAND trước hết là một bộ phận cấu thành, không thể tách rời của Nhà nước dân chủ nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam; được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Theo Hồ Chí Minh: “Công an nhân dân là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác”1. Do đó, ngay từ khi lực lượng CAND được thành lập, Hồ Chí Minh đã xác định nhiệm vụ của CAND là “bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”2; “bảo vệ tốt các cơ quan đầu não, các lực lượng vũ trang, các mối giao thông vận tải, tài sản của Nhà nước và của nhân dân, giữ vững trật tự an ninh…”3; “bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân”4. Từ nhiệm vụ chung, Người đã đặt ra những nhiệm vụ cụ thể đối với lực lượng CAND. Người khẳng định, Đảng, Chính phủ thành lập ra lực lượng CAND trước hết là để duy trì, giữ vững sự ổn định, bình yên của xã hội, bảo vệ và phục vụ Nhân dân; hay nói cách khác, bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng CAND làm nòng cốt. Chỉ có ở chế độ xã hội chủ nghĩa mới có yếu tố xây dựng nền an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có lực lượng CAND, sinh ra từ Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Theo Người, một chế độ dù có vững mạnh đến đâu vẫn có thể sụp đổ nhanh chóng nếu không quan tâm bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, không chăm lo cho hạnh phúc của Nhân dân. Từ sự phân tích trên, có thể khẳng định, kiên trì mục đích công tác dân vận của lực lượng CAND theo sự chỉ dẫn của Hồ Chí Minh là kim chỉ nam dẫn đường giúp Đảng ta và lực lượng CAND làm tốt công tác dân vận trong mọi thời kỳ cách mạng.

Thứ hai, nội dung, phương thức dân vận khéo là chìa khóa thành công trong công tác dân vận của lực lượng CAND.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, CAND là con em của Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, nên công an của ta là “Công an nhân dân”. Do đó, bản chất của công tác công an chính là công tác dân vận. Công tác dân vận là một trong những biện pháp quan trọng nhất để huy động sức dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự nói riêng. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị thiêng liêng và cao cả của ngành Công an, theo Hồ Chí Minh, dù trong thời chiến hay thời bình, CAND cần tích cực vận động, tổ chức quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Nội dung cốt yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng CAND là làm cho dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được nhiệm vụ, vai trò của mình trong giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, bởi “Khi nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ công dân của mình, khi Công an được nhân dân giúp sức, thì lũ gian tế không thể lọt lưới và trị an trật tự sẽ được an toàn”5. Theo Người, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự phải đặt trên nền tảng Nhân dân, nghĩa là: trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, các cơ quan chuyên trách, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt phải coi trọng Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống, phá cách mạng của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Đây được coi là một phương châm chiến lược của công tác công an.

Để hiện thực hóa nội dung trên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phương thức vận động Nhân dân. Xuất phát từ quan niệm: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”6, Người thường xuyên nhắc nhở lực lượng CAND phải nắm rõ tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân: “Công an là bạn dân, thì những việc oanh liệt, nhất là những việc của quân và dân ở các địa phương, công an cần phải biết rõ”7. Đồng thời, Người đề cập nhiều vấn đề cụ thể về nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Người yêu cầu nội dung, phương thức dân vận phải đơn giản, dễ hiểu, tương thích với trình độ, hiểu biết của quần chúng nhân dân. Nghĩa là, người cán bộ làm công tác dân vận phải chuyển tải được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự một cách ngắn gọn, súc tích, biến những lý luận cao siêu thành những hình thức trình bày đời thường, mộc mạc để người dân hiểu và làm theo. “Đối với quần chúng, vì trình độ quần chúng còn thấp, phải nói thật đơn giản, gọn”8; “Tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được”9. Đối với các cơ quan chuyên trách, Người lưu ý rằng, phải coi trọng công tác dân vận, dựa vào dân để làm việc: “Công an phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân, làm cho mọi người dân đều là người giúp việc của mình, làm thành mạng lưới công an nhân dân. Như thế công tác mới có kết quả”10. Thông qua tổ chức để hướng dẫn, lãnh đạo Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân thực sự là chủ thể tham gia sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Thấm nhuần tư tưởng và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, lực lượng CAND xác định phải luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ với tâm niệm “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và tác phong làm việc khoa học là yếu tố quyết định chất lượng công tác dân vận của lực lượng CAND.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, để công tác dân vận của lực lượng CAND đạt hiệu quả cao cần quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND làm công tác dân vận. Người khẳng định, công tác dân vận phải dựa vào nguyên tắc “từ trong quần chúng mà ra”, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt giữa công an đế quốc với lực lượng CAND của ta. Trong khi công an đế quốc là nanh vuốt áp bức Nhân dân thì “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”11. Người công an không phải “là quan cách” mà là “đầy tớ” của dân, do đó phải thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; luôn phải cải tiến, đổi mới lề lối làm việc thuận lợi cho Nhân dân. “Công an phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân... Nhất là công an biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ”12. Cán bộ công an phải biết dựa vào quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân thông qua công tác dân vận của mình. Chỉ có gần dân, cán bộ công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, việc xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ CAND phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn là một yêu cầu hết sức cần thiết, trong đó người cán bộ CAND cần có những phẩm chất đạo đức tốt, gần dân, thân dân, trọng dân, lễ phép với dân và vì dân; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

2. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng CAND

Hiện nay, việc thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của lực lượng CAND đã và đang góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động như: Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 11/10/2001 của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới;… Thông qua việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động đó, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận được nâng cao; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra được tăng cường và từng bước đổi mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng CAND ngày càng phát triển, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng; công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể được đẩy mạnh; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng,… qua đó từng bước tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Công tác chính trị, tư tưởng đã được cấp ủy, lãnh đạo công an các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh, như: tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, các cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND trong quan hệ, tiếp xúc với Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng quần chúng khác nhau; tích cực tham gia chương trình của Chính phủ nhằm giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo… Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận có sự chuyển biến mạnh mẽ, tinh thần cách mạng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của lực lượng CAND còn tồn tại một số hạn chế như: Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về công tác dân vận, ngại khó ngại khổ khi phải công tác ở những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa; chưa thực sự sâu sát với dân nên có lúc không nắm bắt được tình hình, không phát hiện được những mâu thuẫn, bức xúc trong Nhân dân; khi phát hiện có dấu hiệu phức tạp thì chủ quan hoặc né tránh, không báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp giải quyết. Một số cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế về năng lực, trình độ, thiếu hiểu biết về đặc điểm văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào; thậm chí có những cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống, làm mất lòng tin ở Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an... Những hạn chế trên đã gây cản trở lớn đến công tác vận động Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước vẫn không từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng thậm chí còn đẩy mạnh tuyên truyền, chống phá ta quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, bịa đặt thông tin để bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kích động đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng đối lập; vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; đòi tự do lập hội, tự do ngôn luận, thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự”; tung tin, bài thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta, của các đồng chí lãnh đạo cao cấp; mặt khác, chúng luôn ca ngợi, khuếch trương chủ nghĩa tư sản, lối sống phương Tây, sử dụng chiêu bài “nhân quyền”, kích động tư­ tưởng dân tộc cực đoan, mê tín, tôn giáo phản động, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc hòng tạo tâm lý hoài nghi, làm suy giảm lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội… Từ thực trạng trên, nhiệm vụ đặt ra hết sức cấp bách đối với lực lượng CAND là giữ vững thế trận lòng dân, tăng cường hiệu quả thực hiện công tác dân vận, huy động, tập hợp lực lượng toàn dân cùng chung tay bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

3. Những giải pháp cơ bản quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận của lực lượng CAND

Để công tác dân vận của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng phát huy hiệu quả trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ công an và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đây là giải pháp cơ bản nhất để tạo nền tảng chính trị trong Nhân dân, là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tích cực nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, dựa vào Nhân dân, lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh làm mục tiêu hàng đầu. Từ đó, tạo dựng niềm tin, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an và Nhân dân, tạo nên sức mạnh vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, bởi sức mạnh của quần chúng chỉ được phát huy một cách hiệu quả khi lực lượng CAND đi sâu vào quần chúng, giác ngộ, tổ chức, huấn luyện và đưa quần chúng trực tiếp tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Hai là, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nội dung chủ yếu trong công tác dân vận của lực lượng CAND, vừa có tác dụng đấu tranh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, vừa là điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ. Để phong trào phát huy được hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng CAND cần xác định, đối với từng vùng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm là khác nhau. Do đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, lực lượng CAND các cấp cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn phức tạp; tổ chức các cuộc gặp mặt, hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số;…

Ba là, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức lực lượng CAND làm công tác dân vận một cách khoa học, hợp lý; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận cần thấm nhuần, thực hiện có hiệu quả và sáng tạo những chỉ dẫn có tính nền tảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và cán bộ làm công tác dân vận.

Để việc sắp xếp tổ chức lực lượng một cách khoa học, hợp lý, đồng thời tạo điều kiện giúp cán bộ, chiến sĩ CAND phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác dân vận, cần có sự quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng. Đặc biệt, ở những địa bàn phức tạp, dân trí thấp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điểm nóng về an ninh, trật tự, cần tăng cường  cán bộ công an chuyên về mảng dân vận, tổ chức thành lực lượng chuyên sâu để làm công tác dân vận thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, lực lượng CAND cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công an không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực và phẩm chất đạo đức mà còn phải có khả năng “dân vận khéo”. Có lúc, có nơi, Công an chưa thực sự dựa vào sức mạnh của đông đảo quần chúng, còn biểu hiện quan liêu, hành chính, nghiệp vụ đơn thuần và xem nhẹ công tác dân vận. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND, trong đó có cả cán bộ cấp cao bị thoái hóa, biến chất, làm giảm lòng tin của Nhân dân vào lực lượng CAND. Do đó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” là một vấn đề cấp thiết, quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Đồng thời, cần tăng cường, bồi dưỡng kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ CAND; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới.

Nhìn lại lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành trong hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng CAND đã biết dựa vào Nhân dân, được Nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, vượt qua bao khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, đạt nhiều thành tựu hết sức quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, vẫn còn không ít hạn chế dẫn đến hiệu quả công tác dân vận chưa cao. Do đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức và quán triệt một cách sâu sắc trong toàn thể lực lượng CAND những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của lực lượng CAND - sợi chỉ đỏ có tính quyết định hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND. ◈

1, 11, 9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 11, tr. 598; t. 7, tr. 269, t. 14, tr. 169.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 221.

3, 8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 168, 143.

4, 5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 259, 84.

6, 7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 234, 387.

10, 12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 154.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nguyễn Thế Trung: Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015.

2. Hà Thị Khiết (Chủ biên): Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015.

3. Ban Dân vận Trung ương: Cẩm nang công tác dân vận, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014.

THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Bình luận