Trang chủ Đưa nghị quyết đại hội XI của Đảng vào cuộc sống Giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) tới cán bộ cấp cao nghỉ hưu

Giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) tới cán bộ cấp cao nghỉ hưu

Read More

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí nguyên là: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ trưởng và tương đương. Cùng dự còn có đại diện các ban Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với sự đồng tình, nhất trí cao; cho rằng, Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trăn trở là: Nghị quyết về xây dựng Đảng đã được đề cập nhiều lần, song kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó, Trung ương và Bộ Chính trị đặt quyết tâm rất cao và thống nhất phải có biện pháp tổ chức thực hiện để hạn chế tối đa những điều trước đây chưa làm được. Cái gì làm được cần làm ngay, không chờ đến đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Khẳng định sự đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết lần này, có điểm mới quan trọng, đó là, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình sẽ có bước xin ý kiến của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp, đóng góp cho tập thể và cho cá nhân. Gần 300 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương mong muốn, qua Hội nghị này, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao cùng thống nhất với Trung ương những quyết tâm, tư tưởng, chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng.  

Gần 300 đại biểu tham dự Hội nghị

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết tới các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao. Trong đó, tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 4 xác định rõ mục tiêu là phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Lần này, Trung ương đã chọn 3 vấn đề cấp bách nhất về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay để tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm tạo ra bước chuyển biến mới. Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong 3 vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Trên cơ sở xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, Trung ương đã chỉ ra các giải pháp bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây” “xây và chống”, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất, cấp bách nhất với 4 nhóm giải pháp: (1). Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên; (2). Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; (3). Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; (4). Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Những nội dung của Nghị quyết là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị và Kế hoạch, các ban Đảng Trung ương cũng đã ban hành các hướng dẫn để triển khai Nghị quyết, xác định trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Kết thúc phần giới thiệu nội dung Nghị quyết, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc sức khỏe và hạnh phúc đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, mong các đồng chí tiếp tục đem công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng ta nói chung và cho công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN