Trang chủ Biển, Đảo quê hương Hoàng Sa - Trường Sa trên bản đồ cổ Việt Nam

Hoàng Sa - Trường Sa trên bản đồ cổ Việt Nam

Bản đồ cổ là một trong những nguồn tư liệu quan trọng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong quá trình xây dựng phông tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng tôi đã thu thập nhiều bản đồ, địa đồ, dư đồ... được soạn vẽ trong các thế kỷ XVI - XIX xác nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc cương vực nước ta. Đó là những bản đồ hành chính quốc gia, bản đồ các tỉnh, thành do Nhà nước tổ chức soạn vẽ, cùng những địa đồ, dư đồ... trong các tác phẩm sử học, địa dư, địa phương chí... do các học giả đương thời biên soạn.

Trên những bản đồ, địa đồ, dư đồ... này, Hoàng Sa - Trường Sa1 được vẽ hoặc ghi tên bằng chữ Nôm như: Bãi Cát Vàng (罢葛鐄,