Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật, tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Tác giả: PGS.TS. Lê Doãn Tá
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 82.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến năm vấn đề lớn là: cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp luận Hồ Chí Minh; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ thuyết phát triển Việt Nam trong đổi mới, qua đó, giúp người đọc có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc về tư tưởng của Người.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, góp phần vào việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ