Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (Trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (Trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Tác giả: TS. Thân Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 152.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được biên soạn và xuất bản với mục đích tập hợp, hệ thống hóa một cách khoa học các bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được bố cục theo từng luận điểm, chủ đề theo các chuyên đề trong giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh; được sắp xếp theo 8 phần:

  Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

  Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng;

  Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước;

  Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế;

  Phần 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và chăm lo hạnh phúc nhân dân;

  Phần 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đạo đức; tín ngưỡng, tôn giáo;

  Phần 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người;

  Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự.

  Trong mỗi phần được chia ra các mục, tiểu mục. Ở đầu mỗi mục bàn về các tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, nhóm biên soạn khái quát nội dung tư tưởng đó của Người để bạn đọc tiện theo dõi và tìm hiểu.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ