Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (Trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam (Trích bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Tác giả: TS. Thân Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 152.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được biên soạn và xuất bản với mục đích tập hợp, hệ thống hóa một cách khoa học các bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được bố cục theo từng luận điểm, chủ đề theo các chuyên đề trong giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh; được sắp xếp theo 8 phần:

  Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

  Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng;

  Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước;

  Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế;

  Phần 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và chăm lo hạnh phúc nhân dân;

  Phần 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; đạo đức; tín ngưỡng, tôn giáo;

  Phần 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người;

  Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự.

  Trong mỗi phần được chia ra các mục, tiểu mục. Ở đầu mỗi mục bàn về các tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh, nhóm biên soạn khái quát nội dung tư tưởng đó của Người để bạn đọc tiện theo dõi và tìm hiểu.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ