Hỏi - đáp Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

hoidapluatquoctichTác giả: Nguyễn Thị Lương Trà, Trương Hồng Quang

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 25.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2014

Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 được ban hành để thay thế Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998. Ngày 24-6-2014, tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam...

Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884)

chinhsachvanhoaTác giả: TS. Vũ Thị Phương Hậu

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 44.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2014

Nội dung cuốn sách trình bày rõ chính sách văn hóa của các đời vua đầu triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường hệ tư tưởng Nho giáo...

Vấn đề con người trong các học thuyết triết học Trung Quốc cổ đại

vandeconnguoicodaiTác giả: TS. Cung Thị Ngọc

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 32.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2014

Trung Quốc là một trong những cái nôi của nền văn minh phương Đông nói riêng và nhân loại nói chung, là quê hương của hệ thống triết học lớn....

Văn hóa Hồ Chí Minh

vanhoahochiminhTác giả: Nguyễn Hữu Đảng, Lê Ngọc Y, Trần Thị Hồng Thúy

Số trang: 416 trang

Giá tiền: 67.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2014

Là một nhà tư tưởng vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà lý luận sáng tạo của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng trong việc kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa của nhân loại....