Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh

tu tuong CTTác giả: PGS, TS. Lê Minh Quân

Số trang: 328

Giá tiền: 54.000 đồng

Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị...

Lợi ích nhóm - Thực trạng và giải pháp

loi ich nhomTác giả: PGS, TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 255

Giá tiền: 44.000 đồng

Trong những năm qua, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu...