Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII

van de xay dung 133Tác giả: Bộ Quốc phòng – Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 47.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo...

Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat pha san 13Tác giả: Quốc hội

Số trang: 220 trang - Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Luật phá sản năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19-6-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015;...

Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

dao giao 2203Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể hiện quá trình nghiên cứu nghiêm túc của tác giả Vũ Hồng Vận...