Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương hiên nay

haiduongTác giả: TS. Phạm Xuân Thiên

Số trang: 136 trang-Giá tiền: 59.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2018

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản nhất về năng lực tư duy sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như: Những vẫn đề lý luận về năng lực tư duy sáng tạo;...

Những chặng đường lịch sử

chang duongTác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Số trang: 648 trang-Giá tiền: 143.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2018

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công và Quốc khánh 2-9 (1945-2018), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy cuốn sách Những chặng đường lịch sử, gồm hai tập hồi ức Từ nhân dân mà ra và...

Sức mạnh mềm của Pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo)

sucmanhmemTác giả: TS. Trần Nguyên Khang

Số trang: 224 trang-Giá tiền: 57.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách nêu bật vai trò, đặc điểm và xu thế phát triển của việc tạo dựng sức mạnh ảnh hưởng của Pháp trên thị trường quốc tế; đánh giá điểm mạnh cũng như hạn chế của sức mạnh mềm Pháp trong kỷ nguyên toàn cầu hóa; đồng thời, đưa ra dự báo về...