Trang chủ Đưa nghị quyết đại hội XI của Đảng vào cuộc sống Tăng cường công tác giáo dục về lý tưởng và kiểm tra, giám sát của Đảng

Tăng cường công tác giáo dục về lý tưởng và kiểm tra, giám sát của Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ rõ một trong ba vấn đề cấp bách hiện nay của Đảng ta là phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Sau đây là một vài ‎ý kiến xung quanh các giải pháp để khắc phục tình trạng trên.


Giáo dục về l‎ý tưởng là giải pháp hàng đầu

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XI) đã nêu lên ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trong đó vấn đề trọng tâm xuyên suốt và cấp bách nhất là khắc phục tình trạng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng”.

Theo đồng chí Trần Trọng Tân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa được hiểu một cách tóm lược gồm ba mặt, đó là lý tưởng cộng sản chủ nghĩa về xã hội, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa về đạo đức và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa về thẩm mỹ. Vấn đề lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là vấn đề có nội dung sâu rộng, chúng ta cần phải nghiên cứu lý luận, suy nghĩ để hiểu đúng, hiểu được sâu sắc. Có hiểu đúng, hiểu sâu sắc về mục đích lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mới có lập trường chính trị kiên định là giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có thực sự tự hào về người cộng sản là người có lý tưởng cao đẹp mới biết giữ cho mình tránh được những vi phạm về đạo đức, lối sống thấp hèn xấu xa.

tan

Đồng chí Trần Trọng Tân


Đồng chí Trần Trọng Tân cũng nhấn mạnh, phải từ việc xây dựng vững chắc nền tảng đạo đức làm người mà tu dưỡng để có phẩm chất đạo đức người chiến sĩ đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. Đó là đạo đức về chủ nghĩa tập thể, tinh thần tương trợ đồng chí, chủ nghĩa quốc tế, lòng yêu người, ý thức cao cả về nghĩa vụ xã hội, lòng chân thật, tính khiêm tốn… “Bác Hồ đã nêu tấm gương vô cùng sáng đẹp về lý tưởng đạo đức cách mạng cao cả, chúng ta cần cố sức học tập và làm theo”, đồng chí Trần Trọng Tân chia sẻ.

Với quan điểm, giáo dục tư tưởng là vô cùng quan trọng, là giải pháp hàng đầu nhằm đẩy lùi suy thoái ở một bộ cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, TS. Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh cho rằng, một Đảng để làm tròn vai trò tiên phong phải có lý luận tiên phong, nhưng phải làm sao để lý luận tiên phong đó đi vào từng cán bộ, đảng viên thì đó chính là vai trò của công tác tư tưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hùng, nếu không đề cao giáo dục lý luận, tư tưởng thì chúng ta không có vũ khí để chiến thắng kẻ thù. Hiện nay, trong Đảng còn có lo ngại nữa là tự diễn biến. Nó liên quan tới công tác tư tưởng, làm sao để phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn ngay trong Đảng để tính thống nhất về tư tưởng, từ đó hình thành thống nhất về ý chí, hành động. “Theo tôi, phải đưa lên hàng đầu giáo dục tư tưởng lý luậnđể tạo cho con người có tư tưởng, lập trường vững vàng, có tri thức cao. Hiện nay, có một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất, do đó chúng ta phải tìm xem lỗ hổng nào mà người ta bị tha hóa, xét cho cùng là trình độ văn hóa của người cán bộ, đảng viên đó có vấn đề. Nếu có căn cốt văn hóa tốt thì khó sai phạm, hư hỏng”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.“Xã hội chúng ta đang xây dựng thay đổi từng ngày từng giờ. Tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp và nhanh chóng. Vì vậy, bên cạnh lòng trung thành, đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải có tầm nhìn, trí tuệ, do đó, công tác lý luận phải đi đầu. Tôi cho rằng, đây là khâu thiết thực, sống còn hôm nay”, TS. Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng cấu thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng, đan xen, hòa quyện vào các lĩnh vực chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát là một phương thức hữu hiệu để xây dựng và hình thành nhân cách người cán bộ, đảng viên, hạn chế những sai lầm khuyết điểm. 

Theo TS. Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thúc đẩy, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Nhờ kiểm tra, giám sát mà đánh giá đúng được việc làm của đảng viên, động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát còn góp phần nâng cao tính gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đặc biệt, kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thiện nhân cách của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và góp phần ngăn ngừa và cảnh báo sai phạm.

 thu

Đồng chí Tô Quang Thu


Để bồi đắp những phẩm chất trên, theo đồng chí Tô Quang Thu, việc kiểm tra phải chủ động, phải chú trọng ngay từ khi ban hành các quyết định để đề phòng tham nhũng do lợi dụng các chính sách. Đối với công tác giám sát, phải mở rộng để ngăn ngừa khuyết điểm từ lúc mới manh nha, không để khuyết điểm từ nhỏ trở thành lớn; khuyết điểm, vi phạm từ một người thành của nhiều người, dẫn đến phải kỷ luật vừa mất cán bộ, vừa ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Phải chú trọng phương châm “giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ” để phòng ngừa vi phạm.

 “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một quá trình gian nan, vất vả vì nó tác động đến lĩnh vực con người, liên quan đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên; phải làm từng bước, thực hiện đồng bộ, kiên trì, đúng phương châm công minh, chính xác, kịp thời” - đồng chí Tô Quang Thu nhấn mạnh.

                                    VL

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam