Trang chủ 70 năm ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Nhà xuất bản Sự thật mở rộng quy mô và hệ thống xuất bản sách, tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (1954 - 1963)

Nhà xuất bản Sự thật mở rộng quy mô và hệ thống xuất bản sách, tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (1954 - 1963)

Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954) kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc được giải phóng, chấm dứt gần một thế kỷ đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam, miền Nam tạm thời bị chia cắt qua giới tuyến sông Bến Hải. Nhân dân hai miền Nam - Bắc mong muốn hòa bình, chờ đợi ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, chúng từng bước thực hiện dã tâm xâm lược miền Nam Việt Nam, phá hoại Hiệp định, đàn áp, khủng bố d• man đồng bào ta ở miền Nam - những người yêu nước, yêu hòa bình, những người ủng hộ và có người thân theo kháng chiến, theo cách mạng.

Đất nước ta bước vào một giai đoạn mới: xây dựng và bảo vệ miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại mà lịch sử đã giao phó, từng bước chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao sóng gió, quyết tâm giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cuối năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Nhà nước chuyển về Hà Nội. Nhà xuất bản Sự thật cũng từ ATK (An toàn khu) Việt Bắc trở về Thủ đô. Trụ sở lúc đầu đặt tạm tại phố Tràng Thi, sau đó về số 3 Đặng Thái Thân, đến giữa năm 1956 thì chuyển về số 22-24 phố Quang Trung và số 14 -16 xóm Hạ Hồi, Hà Nội .

Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ quan trọng của mình, Nhà xuất bản Sự thật đã không ngừng củng cố và kiện toàn bộ máy để đáp ứng với yêu cầu mới.

Sau năm 1955, có một chuyển biến mới về mặt tổ chức do việc giải thể Nhà in Quốc gia Trung ương và thành lập hai ngành in và phát hành sách độc lập, công tác trị sự được chuyển về cho các nhà xuất bản. Do đó, Nhà xuất bản Sự thật đã lập ra một phòng trị sự để làm những phần việc của một nhà xuất bản mà trước đó Nhà in Quốc gia Trung ương vẫn đảm nhiệm. Phòng Trị sự gồm hai bộ phận: Tài vụ - Kế toán và In (đặt in và sửa bài). Về mặt tài chính, Nhà xuất bản Sự thật được Văn phòng Trung ương Đảng đài thọ. Việc thành lập Phòng Trị sự trong Nhà xuất bản nhằm hoàn thiện bộ máy hoạt động của một nhà xuất bản, được tiến hành song song với sự hình thành cơ quan quốc doanh phát hành sách trung ương và việc cải tạo, xây dựng ngành in quốc doanh với Nhà máy in Tiến Bộ là nòng cốt. Với việc thành lập Phòng Trị sự, Nhà xuất bản Sự thật đã trở thành một nhà xuất bản chính quy. Trưởng Ban Biên tập - đồng chí Minh Tranh, trở thành Giám đốc kiêm Tổng Biên tập (1954). Nhà xuất bản Sự thật đã xây dựng bộ phận biên tập gồm bốn phòng biên tập độc lập: Phòng Kinh điển, Phòng Chính trị, Phòng Kinh tế, Phòng Quốc tế. Mỗi phòng có một trưởng phòng biên tập. Bên cạnh đó, việc tổ chức mạng lưới cộng tác viên được coi là công tác quan trọng của cán bộ biên tập và của Nhà xuất bản. Và từ đó, dần dần đào tạo cán bộ biên tập theo hướng chủ yếu là tổ chức cộng tác viên và biên tập các sách dịch hay viết của cộng tác viên chứ không phải tự mình viết hay dịch là chính như trước đây.

Năm 1958, Nhà xuất bản Sự thật có thay biểu trưng (vi nhét) một thời gian nhưng chỉ ít lâu sau lại trở lại với biểu trưng truyền thống là hai chữ , do họa sĩ Trần Đình Thọ sáng tác từ năm 1945.

Tình hình đất nước những năm đầu sau khi hòa bình mới được lập lại sôi nổi khí thế cách mạng của người chiến thắng. Sang năm 1960, sau Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa II), cách mạng Việt Nam có nhiều chuyển biến quan trọng: miền Bắc vững chắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành song song đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, từng bước giành lại thế chủ động đập tan các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp vào tháng 9-1960 đã xác định rõ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam; cả hai miền đều có mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đó là những nhiệm vụ rất quan trọng của sự nghiệp cách mạng nước ta, đặt ra những yêu cầu to lớn đối với công tác chính trị và tư tưởng. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đòi hỏi phải nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cả về tinh thần cách mạng lẫn kiến thức cách mạng. Đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, phải giáo dục nâng cao nhận thức về bản chất của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tính chất lâu dài và gian khổ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiệm vụ của nhân dân hai miền trong việc thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng trong một nước dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất. Trong khi đó, những năm 50 - 60 của thế kỷ XX, phong trào cộng sản quốc tế lại bắt đầu diễn ra những bất đồng nghiêm trọng, đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải hết sức tỉnh táo: đấu tranh chống các xu hướng cơ hội chủ nghĩa để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản, làm rõ vấn đề cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, sự tất yếu liên minh của ba dòng thác cách mạng trên thế giới và nghĩa vụ của cách mạng Việt Nam đối với cách mạng thế giới. Đồng thời, việc truyền bá những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trên quy mô rộng lớn và có hệ thống hơn trước để làm nền tảng cho công tác chính trị, tư tưởng của Đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Để chỉ đạo hoạt động của Nhà xuất bản Sự thật trong điều kiện mới, ngày 17-10-1960, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TW xác định: “Nhà xuất bản Sự thật... từ nay về sau sẽ trở thành cơ quan xuất bản của Nhà nước..., có nhiệm vụ chung là phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản”.

Nghị quyết cũng xác định rõ nhiệm vụ của Nhà xuất bản trong điều kiện mới. Các mảng sách xuất bản và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản được xác định rõ hơn, nâng Nhà xuất bản lên một vị trí mới.

Như vậy, từ khi ra đời, Nhà xuất bản Sự thật vẫn là một cơ quan của Đảng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Dựa trên Nghị quyết của Ban Bí thư, được tăng cường về mặt tổ chức cũng như về các điều kiện vật chất, Nhà xuất bản Sự thật đã triển khai công tác trên một quy mô lớn hơn trước rất nhiều.

Số lượng sách xuất bản trong chín năm 1955 - 1963 khá nhiều, trong đó có nhiều cuốn sách quý được độc giả đánh giá cao. Các cuốn sách xuất bản trong giai đoạn này đều nhằm khẳng định lập trường kiên định đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, quyết tâm đấu tranh thống nhất đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Nếu như trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà xuất bản chỉ mới xuất bản được một vài tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, thì thời kỳ hòa bình xây dựng ở miền Bắc, sách kinh điển đã được xuất bản nhiều hơn. Trước hết là các tác phẩm của V.I. Lênin, nhất là những tác phẩm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, như: Bàn về chế độ hợp tác (1955); Bàn về thuế lương thực (1955); Tổ chức thi đua như thế nào? (1955); Vai trò và nhiệm vụ công đoàn trong điều kiện chính sách kinh tế mới (1956),... Những tác phẩm lớn của V.I. Lênin như: Làm gì? (1957); Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản (1957); Những người “bạn dân” là thế nào và họ đấu tranh chống những người xã hội - dân chủ ra sao? (1958); Một bước tiến hai bước lùi (1958); Hai sách lược của Đảng XÃ hội dân chủ trong cách mạng dân chủ (1959); Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1961); Bút ký triết học (1963)... cũng đã được xuất bản. Riêng trong năm 1957, Nhà xuất bản đã xuất bản mới 40 tác phẩm của V.I. Lênin. Sang năm 1959, bộ V.I. Lênin tuyển tập (2 tập, 4 phần) đã được xuất bản lần đầu tiên ở nước ta. Năm 1961, V.I. Lênin toàn tập (theo lần xuất bản thứ tư của Liên Xô) bắt đầu được xuất bản. Từ những năm 60 của thế kỷ XX trở đi, việc dịch và hiệu đính bản dịch tác phẩm của V.I. Lênin được tiến hành theo bản tiếng Nga một cách có hệ thống và nhất quán. Đội ngũ những người dịch, hiệu đính, biên tập theo bản tiếng Nga ở trong Nhà xuất bản ngày càng trưởng thành và đông đảo thêm. Việc dịch chủ yếu do đội ngũ cộng tác viên bên ngoài, gồm những người thông thạo tiếng Nga, có trình độ chính trị, lý luận nhất định. Cán bộ biên tập của Nhà xuất bản làm nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra, hiệu đính và biên tập bản thảo. Cùng với số lượng sách kinh điển được xuất bản ngày càng tăng, chất lượng dịch thuật cũng dần được nâng cao.

Trong thời gian này, các tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen cũng đã được chú trọng nhiều hơn trước... Việc dịch và xuất bản những tác phẩm này được đẩy mạnh qua từng năm với bộ C. Mác - Ph. Ăngghen tuyển tập (tập I xuất bản năm 1962, tập II xuất bản năm 1971) và các tác phẩm lẻ như: Phơbách và sự cáo chung của nền triết học cổ điển Đức của Ph. Ăngghen (1955); Tiền công, giá cả và lợi nhuận của C. Mác (1956); Tác dụng của lao động trong sự chuyển biến từ vượn thành người của Ph. Ăngghen (1956); Lời tựa của cuốn “Góp phần vào việc phê phán khoa kinh tế chính trị học” (1957); Phê phán Cương lĩnh Gôta và écphuya của C. Mác - Ph. Ăngghen; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ph. Ăngghen (1957);... Cuốn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C. Mác và Ph. Ăngghen hầu như được tái bản hằng năm. Cuốn Chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng đến khoa học của Ph. Ăngghen cũng được tái bản đều đặn.

Đặc biệt từ năm 1959, Nhà xuất bản bắt đầu xuất bản bộ Tư bản của C. Mác, trọn bộ gồm ba quyển được xuất bản thành tám tập, đến năm 1965 thì hoàn thành và xuất bản tiếp quyển IV của bộ Tư bản (tức các học thuyết về giá trị thặng dư). Quyển này cũng được xuất bản thành ba phần. Việc xuất bản bộ Tư bản là một đóng góp quan trọng vào công tác lý luận của Đảng, đồng thời là bước trưởng thành đáng ghi nhớ trong công tác biên tập của Nhà xuất bản.

can bo tap ket ra Bac nam 1959

Đồng chí Minh Tranh cùng các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

về làm việc tại Nhà xuất bản năm 1959

Sau khi Nhà xuất bản Sự thật chuyển về Hà Nội, công tác sưu tầm các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu được đặt thành công tác quan trọng. Bộ sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch (xuất bản từ năm 1956 đến năm 1962) đã được xuất bản gồm sáu tập, hợp thành một bộ sách lớn, phản ánh tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta từ năm 1945 đến năm 1954. Nhà xuất bản cũng đặc biệt quan tâm đến những cuốn sách lẻ của Người, như: Tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất (1953); Đồng bào miền Nam là dân nước Việt Nam - Chân lý đó không bao giờ thay đổi (1955); Những người anh hùng lao động mới (1956, viết cùng đồng chí Phạm Văn Đồng); Hăng hái vào tổ đổi công, hợp tác xã và thi đua cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất (1959); Con người xã hội chủ nghĩa (1962); Con đường dẫn tôi tới chủ nghĩa Lênin (1962). Nhiều sách lẻ khác của Người với các bút danh C.B., Đ.X., Trần Lực, Lê Nông, T.Lan... tiếp tục ra mắt bạn đọc.

Do quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, Đảng ta đã nhận được của các đảng bạn, đặc biệt là Đảng Cộng sản Liên Xô, những tư liệu quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám đã được dịch và in trong hai cuốn: Lên án chủ nghĩa thực dân (1960) và Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương! (1962). Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp nổi tiếng của Người cũng được dịch để xuất bản năm 1960.

Cùng với sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số sách của các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta viết về đường lối của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới, phần lớn là nói về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở miền Bắc, cũng đã được xuất bản. Cuốn sách đầu tiên của đồng chí Lê Duẩn do Nhà xuất bản Sự thật xuất bản là Phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính sách của Đảng trong quần chúng (1955), sau đó là các cuốn Những nhiệm vụ lịch sử của phong trào cộng sản quốc tế (1958); Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng (1959); Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam (1959, 1960); Giai cấp công nhân và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa (1961); Về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (1963); Giương cao ngọn cờ cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, sáng tạo đưa sự nghiệp cách mạng của chúng ta đến toàn thắng (1963)... Đồng chí Trường Chinh có các cuốn: Thấu suốt đường lối chung của Đảng ở nông thôn để sửa sai cho tốt (1957); Tăng cường đoàn kết để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh (1958); Tiến lên dưới lá cờ của Đảng (1961); Phấn đấu cho một nền văn nghệ phong phú (1957); Kiên quyết đưa nông thôn miền Bắc nước ta qua con đường hợp tác hóa nông nghiệp tiến lên chủ nghĩa xã hội (1959)... Đồng chí Phạm Văn Đồng có các cuốn: Báo cáo của Chính phủ (1957); Giương cao ngọn cờ hòa bình, thống nhất Tổ quốc (1961); Nhà nước dân chủ nhân dân và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa (1961); Hồ Chủ tịch, lãnh tụ của chúng ta (1963); Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước (1958); Khôi phục kinh tế và thành phần kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1957); Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội (1959).

Một số sách văn kiện của Đảng và Nhà nước cũng được xuất bản trong thời kỳ này như: Văn kiện Đại hội Đảng Lao động lần thứ III (gồm 3 tập, 1960); Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1957); Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam (1957); Dự thảo Hiến pháp sửa đổi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1958, 1959); Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp (1963)…

Trong những năm này, tuy chưa có sách nghiên cứu lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta, nhưng Nhà xuất bản cũng đã xuất bản được một số sách viết về từng lĩnh vực riêng của sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội như: Hợp tác hóa - Con đường đưa nông thôn đến no ấm và tự do (1959); Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội (1959); Chế độ quản lý mới trong xí nghiệp quốc doanh như thế nào? (1959); Mấy ý kiến về liên minh công nông ở nước ta (1959); Trên đường cải tạo nông thôn (1959); Hợp tác hóa nông nghiệp, con đường sẽ dẫn phụ nữ nông thôn triệt để tự giải phóng (1959); Đưa hợp tác xã nông nghiệp từ bậc thấp lên bậc cao (1959); Củng cố hơn nữa tiền tệ của ta (1959); Thương nghiệp hợp tác xã ở miền Bắc Việt Nam (1959); Chính sách và giá cả thu mua nông sản phẩm (1960); Một số ý kiến về nông dân Việt Nam (1961); Hoan nghênh Hợp tác xã Đại Phong (1961); Xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1962)...

Sách về cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn tay sai của chúng trong thời kỳ này cũng chiếm một vị trí quan trọng, cụ thể có các cuốn như: Kinh tế miền Nam (1957); Nhận định về quyển “Nhận định” - Một tác phẩm duy linh nhân vị nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác xuất bản ở miền Nam (1962); Miền Nam Việt Nam, căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ (1960),...

Về xây dựng Đảng, có một số cuốn sách quý của đồng chí Lê Đức Thọ như: Những bài học chủ yếu về xây dựng Đảng (1960); Vấn đề cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới (1961); Thấu suốt nguyên tắc tổ chức của Đảng (viết cùng đồng chí Lê Văn Lương, 1962); Bàn về tính chất giai cấp và tính chất tiên phong của Đảng (1962).

Một số sách của các nhà nghiên cứu ở trong nước đã được xuất bản trong thời kỳ này như: Lịch sử văn học Nga; Phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa; Học thuyết Mítsuri; Học thuyết Páplốp và chủ nghĩa duy vật biện chứng (1957); Phương pháp sáng tác trong văn học nghệ thuật (1962); Sự phát triển từ thấp lên cao (1963).

Về các vấn đề thời sự quốc tế cũng có nhiều đề tài nhưng chủ yếu là sách mỏng như: Phong trào chống chủ nghĩa thực dân trên thế giới; Tổng tuyển cử ở Mỹ...

Một điều đáng chú ý là trong thời kỳ này, sách dịch chiếm số lượng rất lớn. Sách của I.V. Xtalin tiếp tục được xuất bản, trước hết dưới dạng sách lẻ, sau đó tác phẩm Xtalin toàn tập cũng đã được xuất bản, bắt đầu từ năm 1964 và đến năm 1977 thì hoàn thành, gồm 13 tập. Bên cạnh việc xuất bản nhiều cuốn sách lẻ của Mao Trạch Đông (kể cả tái bản) như: Bàn về thực tiễn (1954 và các năm khác), Bàn về dân chủ mới (1956), Bàn về mâu thuẫn (1958), từ năm 1967 cũng bắt đầu xuất bản Tuyển tập Mao Trạch Đông, gồm 4 tập.

Để đáp ứng phong trào học tập lý luận sôi nổi từ sau năm 1954, Nhà xuất bản đã xuất bản một số sách giáo khoa của Liên Xô: Sách giáo khoa chính trị kinh tế học (của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, 1957); Sách giáo khoa triết học, mỗi chương của phần chủ nghĩa duy vật lịch sử in thành một cuốn sách lẻ. Tiếp theo là những cuốn sách giáo khoa mới của Liên Xô như: Triết học mácxít (2 tập); Lịch sử triết học - Triết học Mác (Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, 1962); Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô (1960, 1961); Từ điển chính trị (1962) do Pônômariốp chủ biên.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Sự thật còn xuất bản nhiều bản hiến pháp của các nước xã hội chủ nghĩa để tham khảo, nhiều tài liệu khác của các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới, những tài liệu về tình hình thế giới, những sách chính trị - xã hội và cả những sách có tính chất thuần túy học thuật như Bàn về Khổng Tử (1963), Lão Tử và đạo đức kinh (1963)...

Do lập nhiều thành tích công tác trong năm 1960 kết hợp với thành tích ba năm 1958 - 1960, ngày 13-1-1962, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà xuất bản Sự thật.

Trích trong cuốn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015)