Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng

Tin văn hóa tư tưởng

Phát triển con người toàn diện - Quan điểm nhất quán của Đảng ta trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

phat trien toan dien2082017Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh;...

Đọc thêm...

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

chu nghia mac lenin 2182017Tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử hoạt động lãnh đạo của Đảng và quá trình cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng đến nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,...

Đọc thêm...

 

Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc dựng nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

dang cong san VN1482017Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay luôn chứng tỏ rằng thời nào cũng vậy, dựng nước phải đi đôi với giữ nước và xây dựng đất nước bao giờ cũng là gốc của giữ nước.

Đọc thêm...

 

Phép dùng người

leade1482017rĐây là khâu quan trọng và phức tạp bậc nhất trong các kỹ năng của nhà lãnh đạo, quản lý.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 365