Loading...

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)
Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương Đảng
Số trang: 87 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo cho đời sống của Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Nhằm cung cấp tài liệu sinh hoạt cho các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019).

  Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, trình bày những nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Và những nhiệm vụ, giải pháp nhằm học tập, làm theo tư tưởng đó của Người trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Doãn Tiến, TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: Phạm Chí Thành (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ