Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 20/07/2020 - 15:07

Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ gắn liền với lịch sử xây dựng, phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Nhà xuất bản đã thực sự làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị của cơ quan, phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 03/4/2003 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, "Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước". Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm, chú trọng nhằm phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, toàn cơ quan, giữ vững định hướng chính trị của cơ quan xuất bản của Đảng.

1. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thúc đẩy sự phát triển của Nhà xuất bản, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Hiện nay, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có 20 chi bộ trực thuộc (gồm 14 chi bộ tại Hà Nội, 6 chi bộ tại miền Trung và miền Nam). Tính đến ngày 26/02/2020, toàn Đảng bộ có 161 đảng viên, gồm 153 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nhà xuất bản đã cùng với Lãnh đạo Nhà xuất bản lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của cơ quan, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên đóng góp, cống hiến vì sự nghiệp chung của Nhà xuất bản, thực sự làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị của cơ quan, phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Nhà xuất bản triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những mặt thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tình hình trên đã tác động tới mọi mặt hoạt động của Nhà xuất bản, trong đó có công tác xây dựng Đảng; mặt khác, bối cảnh mới cũng đặt ra những đòi hỏi mới ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Nhà xuất bản đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản triển khai đúng định hướng, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạt động lập pháp, lập quy của Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ và nhu cầu của xã hội. Đặc biệt, Nhà xuất bản đã hoàn thành biên tập - xuất bản bảo đảm tiến độ, chất lượng một khối lượng lớn các sách Trung ương đặt hàng, sách dịch tặng nước bạn Lào và nước Nga, sách thuộc Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; các tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa XII, các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương... Đồng thời, chú trọng xuất bản mảng sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại; khai thác bản quyền và xuất bản sách dịch của nước ngoài; tổ chức dịch và phát hành nhiều đầu sách ra nước ngoài; tiếp tục thực hiện công tác số hóa và triển khai xuất bản sách điện tử.

Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập được 3.050 bản thảo, tổ chức xuất bản được 4.785 đầu sách với 19.995.688 bản in. Sách của Nhà xuất bản đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, bảo đảm chất lượng khoa học và quan điểm chính trị, phục vụ tốt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước. Nhiều bộ sách của Nhà xuất bản đã được trao giải tại các Giải thưởng sách hay, sách đẹp, Giải thưởng Sách quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp. Nhà xuất bản đã phối hợp với các ban, bộ, ngành, các cơ quan Trung ương tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; thực hiện các quy chế phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong lĩnh vực hợp tác xuất bản, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ biên tập, xuất bản... Nhà xuất bản đã triển khai nghiên cứu và bảo vệ thành công 10 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng công tác biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật của Nhà xuất bản.

Về công tác xây dựng Đảng

- Công tác xây dựng Đảng về chính trị.

Đảng ủy Nhà xuất bản đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch công tác tuyên giáo, Chương trình kiểm tra, giám sát các năm 2016-2020; Hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt chuyên đề hằng quý và xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản đã xây dựng chương trình hành động rất thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên.

Đảng bộ Nhà xuất bản đã tổ chức nhiều hội nghị thông tin chuyên đề, các buổi sinh hoạt khoa học như: thông tin chuyên đề về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; về tình hình chính trị, kinh tế -  xã hội trong nước và quốc tế; về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;... Đảng bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử nhiều đồng chí tham dự các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 1, 2; cử quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới; cử các đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy cơ sở; các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

- Công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Nhà xuất bản. Cụ thể: đã xuất bản nhiều ấn phẩm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, đảng viên trong cả nước; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của từng chi bộ; rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa thành các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức ở từng đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đây được xem là một căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ hằng năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân trong Nhà xuất bản trở thành những tấm gương làm việc tận tụy, vì công việc; liên tục đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 Đảng ủy Nhà xuất bản đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến"," tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cụ thể là: từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản, bí thư chi bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các đơn vị. Đưa kết quả đánh giá việc thực hiện các cam kết đó vào đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên, đồng thời lấy đó làm căn cứ quan trọng để xem xét đề bạt, luân chuyển, điều động công tác và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản, các đảng ủy viên Đảng ủy Nhà xuất bản và người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm nêu gương trên từng vị trí công tác. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công khai, công bằng, minh bạch, không chuyên quyền độc đoán, bảo đảm đúng quy trình, quy định. 

Để phát huy vai trò của chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm trong nhiệm kỳ qua cho thấy, trên 90% chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu luôn đạt 20%. Đảng bộ Nhà xuất bản nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Có nhiều đảng viên xuất sắc được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đảng Khối các cơ quan Trung ương”; Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Bằng khen vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng...

Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản giai đoạn 2009-2020; triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Nhà xuất bản giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026; triển khai quy hoạch cán bộ cấp ủy Đảng bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ từ cơ sở. Hầu hết cán bộ thuộc diện quy hoạch được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, trong đó có nhiều cán bộ ở độ tuổi tương đối trẻ, có triển vọng phát triển. Cấp ủy các cấp được kiện toàn, bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác quản lý, giám sát đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc của Đảng, kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật tài liệu của Đảng và Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc. Việc cử cán bộ đi học tập, công tác tại nước ngoài; việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với người xin vào Đảng, đối với cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra nắm rõ hơn về hoạt động của chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên, kịp thời biểu dương những chi bộ thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự ổn định, đoàn kết và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

- Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Hiệu quả công tác dân vận được nâng cao đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Dân vận đã tham mưu giúp Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực, bảo đảm quyền lợi, chế độ, nghĩa vụ của đoàn viên, góp phần động viên, khích lệ đoàn viên và toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công và Ban Chỉ huy quân sự đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

2. Đổi mới toàn diện mọi mặt hoạt động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều chuyển biến. Trong đó, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí phải tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có những thay đổi, điều chỉnh, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ và tổ chức hoạt động của các đơn vị trong Nhà xuất bản để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, theo tinh thần Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030. Đặc biệt, nhiệm kỳ năm 2020-2025 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bối cảnh đó sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi mặt hoạt động của Đảng bộ Nhà xuất bản.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Nhà xuất bản phải đổi mới toàn diện mọi hoạt động, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho mỗi chi bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đó, Đảng bộ Nhà xuất bản cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương, nỗ lực phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật hiện đại của Đảng và Nhà nước, có bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản trên thế giới. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ về xuất bản, phát hành sách chính trị, lý luận, pháp luật. Xây dựng kế hoạch đề tài đối với tất cả các loại sách, trong đó tập trung vào các sách phục vụ nhiệm vụ chính trị; đổi mới công tác biên tập, xuất bản để nâng cao chất lượng nội dung sách; triển khai có hiệu quả kế hoạch sách Trung ương đặt hàng; sách phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục về lý luận, chính trị, pháp luật; sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh việc thực hiện xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật phổ thông; đẩy mạnh xây dựng mạng lưới tác giả, cộng tác viên bằng cơ chế cụ thể; đẩy mạnh số hóa “tài nguyên” sách đã xuất bản, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cung cấp các dịch vụ khai thác nội dung thông tin về sách chính trị, lý luận, pháp luật trên mạng internet.

Hai là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Nhà xuất bản, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong xây dựng Đảng bộ, các chi bộ và các đoàn thể trong Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, hấp dẫn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Chủ động nắm tình hình chính trị nội bộ và kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác cán bộ. Chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Nâng cao ý thức chính trị, trình độ lý luận và kiến thức chuyên môn cho đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản. Bố trí, sắp xếp và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, theo nguyên tắc “vị trí việc làm và khung năng lực”, bảo đảm phát huy tốt nhất khả năng của cán bộ, sử dụng, quản lý cán bộ hợp lý, hiệu quả trong từng vị trí công tác.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của các chi bộ và đảng viên để phát huy, nhân rộng; phát hiện, làm rõ thiếu sót, hạn chế để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm; chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm". Tập trung nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, vị trí của mình, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

Ba là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng theo hướng phát huy vai trò của tập thể đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của bí thư cấp ủy. Tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các công việc trọng tâm. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc Nhà xuất bản. ◈

 

TS. Đỗ Quang Dũng

 Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Theo Tạp chí Nhịp cầu Tri thức

 

 

Bình luận