Loading...

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện chủ nghĩa xã hội khoa học
Số trang: 180 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 9 - 2016
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Cuốn sách được trình bày dưới dạng 70 câu hỏi - đáp về những nội dung chung, cơ bản của môn học, được phân theo 9 chuyên đề sau: Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và ý nghĩa thời đại; Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Quan hệ giai cấp và liên minh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nguồn lực con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chủ nghĩa xã hội hiện thực và các mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay.

     

     

    Sản phẩm cùng loại