Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới qua đấu tranh chính luận
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 800 trang
Giá tiền: 301.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết đạt giải cao tại Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất năm 2021 và một số bài viết của các tác giả được đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín.

  Với cấu trúc gồm 3 phần: Phần thứ nhất, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên một số lĩnh vực cụ thể. Phần thứ ba, trên cơ sở phân tích đường lối, chủ trương của Đảng, những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, cuốn sách góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay; phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, sinh viên; góp phần khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ