Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

I. Hội đồng Khoa học

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập: Chủ tịch Hội đồng

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập: Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập: Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Ủy viên Thường trực

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Ủy viên

TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên

Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an: Ủy viên

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên

PGS.TS. Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên

GS.TS. Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên

TS. Võ Văn Bé,  Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận: Ủy viên

ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước - Pháp luật: Ủy viên

ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế: Ủy viên

ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng ban sách Quốc tế: Ủy viên

ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng ban sách Đảng: Ủy viên

CNDương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên

ThS. Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản: Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Chính trị và Phát triển: Ủy viên

TS. Nguyễn Hoàng Mai, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Ủy viên

II. Thư ký Khoa học

TS. Nguyễn Thị Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Chính trị và Phát triển: Thư ký khoa học

TS. Nguyễn Hoàng Mai, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Thư ký hành chính

Bình luận