Loading...

Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 21/07/2020 - 11:07

ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng biên tập, Chủ tịch

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó giám đốc - Phó Tổng Biên tậpPhó Chủ tịch 

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Ủy viên Thư ký

ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế, Ủy viên

ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên

TS. Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận, Ủy viên

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Thư ký biên tập, Ủy viên

ThS. Bùi Minh Cường, Giám đốc Trung tâm phát hành, Ủy viên

Trần Thị Thu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên

ThS. Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản, Ủy viên

Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ủy viên

ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng ban sách Quốc tế, Ủy viên

ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng ban sách Đảng, Ủy viên

Bình luận