Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

1. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Chủ tịch Hội đồng;

2. ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 3. ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. PGS.TS. Lê Thị Thục, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Ủy viên Thường trực;

5. PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập, Phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

6. GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Ủy viên;

7. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên;

8. Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên;

9. PGS.TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

10. PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

11. Trung tướng, PGS.TS. Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an: Ủy viên;

12. PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên;

13. PGS.TS. Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

14. TS. Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Ủy viên;

15. TS. Hoàng Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thư ký - Biên tập: Ủy viên;

16. ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước - Pháp luật: Ủy viên;

17. ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế: Ủy viên;

18. ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng Ban sách Quốc tế: Ủy viên;

19. ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban sách về Đảng: Ủy viên;

20. ThS. Vũ Văn Cảnh, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

21. ThS.Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản: Ủy viên;

22. TS. Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học; Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Chính trị và Phát triển: Ủy viên;

23. TS. Vũ Thị Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng quản lý khoa học, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Ủy viên kiêm Thư ký Khoa học.

Bình luận