Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 01/03/2021 - 05:03

1. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

3. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

4. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

5. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

6. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

7. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

8. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

9. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

10. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị)

 

11. Kiến thức và kỹ năng dành cho cán bộ dân vận cấp cơ sở

 

12. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

 

13. Đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên

 

14. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

15. Giáo trình lãnh đạo và quản lý cấp cơ sở

 

16. Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh

 

17. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Lý luận và thực tiễn

18. Đối ngoại quốc phòng

 

19. Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của các tộc người thiểu số ở tỉnh Đắk Nông

 

20. Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân phường Khương Thượng (1930-2010)

 

21. Lịch sử ngành nội chính đảng tỉnh Gia Lai (1980-2020)

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả