Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

1. Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tác giả: Nguyễn Phú Trọng

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp President Ho Chi Minh - Biography and Career, tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Ho Chi Minh's vestige in the Presidential Palace Area

3. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” (Xuất bản lần thứ hai), tác giả: Nguyễn Phú Trọng

4. Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”, tác giả: Nguyễn Phú Trọng

5. Ngọn cờ cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn (1955 - 1958): Hồi ký về Phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế giám sát và kiểm soát thi hành Hiệp định Giơnevơ (Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung), tác giả: Nhiều tác giả

6. Một số hình ảnh hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, tác giả: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

7. Tài liệu hỏi - đáp những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Chân dung lính thời bình, tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng

9. Mỗi kỷ vật, một câu chuyện, tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh

10. Sách thánh hiền - Lễ, tác giả: Hạng Cửu Vũ, Chiêm Dật Thiên

11. Sách thánh hiền - Nghĩa, tác giả: Tiêu Hồng Quân, Nghê Diệc Tinh

12. Sách thánh hiền - Nhân, tác giả: Tần Tại Đông, Trần Hoa Châu

13. Nguyễn An Ninh: “Không ăn mày tự do”, tác giả: Trần Viết Nghĩa

14. Trăm năm bi hùng (Tiểu thuyết lịch sử), tập 1, 2, tác giả: Trà Hải

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả