Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Lê Khánh Ly (Chủ biên)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: 131.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và nhấn mạnh yêu cầu về sự liêm chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và cơ quan công quyền trong Đảng và hệ thống chính trị các cấp. Người xem liêm chính là đạo đức, là linh hồn, là văn hóa và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị đất nước mà đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước phải là đội ngũ tiên phong. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cán bộ thi đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân dân” nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng luôn hết sức đề cao liêm chính của đảng viên, cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đảng luôn yêu cầu cán bộ của Đảng phải tự giác thực hành liêm chính trong chính trị, liêm chính khi sử dụng quyền lực, liêm chính khi lãnh đạo đất nước, liêm chính trong tu dưỡng bản thân, gia đình và phụng sự đất nước, nhân dân. Chính vì lẽ đó, Đảng đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm và phát huy sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là căn cốt, nền tảng để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; là căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, loại bỏ các biểu hiện suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, trước những thách thức mới của bối cảnh cũng như những yêu cầu mới của tình hình và điều kiện phát triển mới của đất nước, Đảng càng chú trọng việc bảo đảm và phát huy sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Cuốn sách Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay gồm 3 chương: Chương 1: Bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Chương 2: Thực trạng bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay; Chương 3: Phương hướng, giải pháp tiếp tục bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Cuốn sách giúp độc giả có được thông tin và góc nhìn sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như thực trạng của công tác bảo đảm và phát huy sự liêm chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cung cấp những luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta trong bối cảnh hiện nay, góp phần phục vụ thiết thực công cuộc đổi mới và phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ