Loading...

Xuất bản bộ sách Giáo trình phục vụ học tập và nghiên cứu cho các học viên Đại học chính trị

Ngày đăng: 04/10/2018 - 09:10

Nhằm cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu cho học viên các lớp hệ đào tạo Đại học Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I cho ra mắt  bộ giáo trình gồm 5 cuốn:

Bộ sách là tài liệu hữu ích, hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy của học viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho chương trình Đại học chính trị) gồm 8 bài học trình bày các nội dung cơ bản: đối tượng, phương pháp nghiên cứu, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Qua đó, giúp học viên có thể hiểu biết, tiếp thu tốt hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các môn khoa học về chính trị - xã hội. Đồng thời, giúp học viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tế công tác và trong cuộc sống; hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức lý luận chính trị và các môn thuộc khoa học xã hội và nhân văn.

Giáo trình lịch sử văn minh thế giới (Dành cho chương trình Đại học chính trị) gồm 8 bài học, nội dung mỗi bài học đề cập điều kiện hình thành nền văn minh, trình độ phát triển, những thành tựu chủ yếu,…của các nền văn minh thế giới, qua các thời kỳ lịch sử, từ cổ đại đến trung đại, cận đại, hiện đại. Qua nội dung giáo trình, người học được cung cấp những kiến thức khái quát về sự hình thành và phát triển của các nền văn minh thế giới, từ đó biết vận dụng các kiến thức tiếp thu được vào thực tiễn; biết trân trọng và có ý thức giữ gìn, phát huy những di sản của văn minh nhân loại.

Giáo trình một số tác phẩm tiêu biểu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về chính trị (Dành cho chương trình Đại học chính trị) bao gồm 9 bài học về các tác phẩm kinh điển; trong đó có 6 tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và 3 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi bài giảng, các tác giả tập trung giới thiệu khái quát hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung cơ bản, những nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu và ý nghĩa của tác phẩm.

Giáo trình giúp việc giảng dạy và học tập có hiệu quả, giảng viên, học viên, sinh viên cần chủ động nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin và Hồ Chí Minh, bởi đó không chỉ là cơ sở khoa học mà còn là hệ thống hóa tư tưởng của các nhà kinh điển qua các giai đoạn lịch sử.

Giáo trình khoa học tổ chức (Dành cho chương trình Đại học chính trị) trình bày một cách có hệ thống về sự hình thành và phát triển khoa học tổ chức, làm rõ những vấn đề: về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức, vấn đề con người trong tổ chức, khoa học tổ chức với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay; về lý luận về tổ chức với các thành tố cơ bản của tổ chức; về cơ cấu tổ chức quản lý với cơ sở khoa học hình thành cơ cấu tổ chức quản lý, các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản; về thiết kế tổ chức với yêu cầu và nguyên tắc thiết kế tổ chức, nội dung thiết kế tổ chức; về công tác cán bộ, vấn đề khoa học sử dụng con người; về nghề tổ chức và vấn đề đào tạo cán bộ tổ chức.

Giáo trình nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho chương trình Đại học chính trị) gồm bốn bài, trình bày những vấn đề lý luận cơ bản đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ chính trị Việt Nam và một số lĩnh vực trọng yếu hiện nay như kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Bộ sách là tài liệu hữu ích, hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy của học viên, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm, như một số vấn đề: khoa học tổ chức, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về chính trị.

 

 

Bình luận