Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn
Số trang: 148 trang
Giá tiền: 25.000 đ
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho bạn đọc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn biên soạn.

  Nội dung cuốn sách được kết cầu gồm 2 phần:

  Phần I: Cương lĩnh của Đảng, ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lời này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

  Phần II: Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần này, tác giả giới thiệu toàn văn các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập đến nay, gồm có: Chánh cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Chương trình tóm tắt của Đảng; Dự án luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương; Chính cương của Đảng lao động Việt Nam); Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đến nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ