Hội nghị Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ngày đăng: 15/04/2011 - 15:04

Nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, sáng ngày 14-4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội XI được mời đến nói chuyện với toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên Nhà xuất bản

alt
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày12 đến ngày 19-1-2011đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI..., có ý nghĩa trọng đại, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thông đã giới thiệu những quan điểm, nội dung mới mang tính mấu chốt được đề cập trong các văn bản trên. Một số đổi mới quan trọng được đồng chí nhấn mạnh như: mô hình xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng, những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, quan điểm về các thành phần kinh tế, các vấn đề văn hóa, xã hội, đối ngoại... Các luận điểm được đem ra so sánh, đối chiếu với các văn bản của Đảng trước đây, kết hợp với những dẫn chứng sinh động, cụ thể được đồng chí trình bày thuyết phục, hấp dẫn.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định: những nội dung được trao đổi đều là những điểm rường cột đã được Đại hội XI của Đảng thông qua. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội có ý nghĩa quan trọng, là những “đường mực” căn bản giúp ích cho cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản trong công tác.
Cùng ngày, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản công bố chương trình hành động năm 2011 với các mục tiêu, yêu cầu và nội dung chủ yếu. Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa trên văn bản để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp ý, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
 
                                                                                                                        PV
Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả