Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

Ngày đăng: 10/05/2011 - 16:05

Sáng 10-5-2011, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Các đồng chí: Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tới dự.

alt

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Hội thảo đã thu hút 78 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, trong đó có 9 tham luận được trình bày tại hội trường cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các đại biểu có mặt tại hội trường. Các tham luận được chia làm hai tiểu ban. Tiểu ban: Con đường cách mạng Hồ Chí Minh, do GS. Đinh Xuân Lâm, TS. Nguyễn Duy Hùng, TS. Chu Đức Tính chủ trì. Tiểu ban: Tư tưởng Hồ Chí Minh - cách mạng và sáng tạo, do PGS. Lê Mậu Hãn, PGS, TS. Nguyễn Văn Kim, Bùi Kim Hồng chủ trì.

Các tham luận, thảo luận tại hội thảo, tập trung phân tích ba vấn đề lớn: Một là, làm rõ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan, tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai là, phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết dân tộc, về hội nhập quốc tế. Ba là, làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông - Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quý báu đó của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phạm Văn Linh tin tưởng: Trên tinh thần khoa học, bảo đảm tính Đảng, thiết thực và hiệu quả, những kết quả của Hội thảo sẽ góp phần vào việc tiếp tục nghiên cứu, tổng kết lý luận, làm nền tảng cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của sự nghiệp xây dựng đất nước ta ngày càng dân chủ, văn minh, thịnh vượng, đàng hoàng hơn như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Phạm Ngọc Huệ

Bình luận