Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Đổi mới hoạt động xuất bản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày đăng: 03/11/2020 - 16:11

Ngày 03/11/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học: “Đổi mới hoạt động xuất bản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, mã số: KHBĐ(2019)-10 do TS. Nguyễn Thị Trang, Biên tập viên Ban sách Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cộng tác viên tham gia đề tài. TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Nguyễn Thị Trang, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Đề tài nghiên cứu khoa học “Đổi mới hoạt động xuất bản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được chia làm ba chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động xuất bản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 2 - Thực trạng hoạt động xuất bản nước ta trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới hoạt động xuất bản; Chương 3 - Một số định hướng và giải pháp đổi mới hoạt động xuất bản, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích nền tảng khoa học và thực tiễn đối với việc đổi mới hoạt động xuất bản ở nước ta; trình bày bức tranh tổng quan về thực trạng hoạt động ngành xuất bản trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;…, Đề tài đưa ra những nhóm giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động xuất bản, góp phần thúc đẩy việc đổi mới, phát triển ngành xuất bản trong những năm tiếp theo, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung trọng yếu cần thực hiện đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị xuất bản nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản theo hướng hiện đại, toàn diện.

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi nghiệm thu

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự thống nhất thông qua những kết quả nghiên cứu của đề tài; đồng thời góp ý để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi bảo vệ cấp bộ.

Phạm Hương

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả