Xuất bản 21 cuốn sách luật vừa được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ năm thông qua

 Xuất bản 21 cuốn sách luật vừa được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ năm thông qua
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • A- 05 cuốn sách luật được ban hành lần đầu tiên

  1. Luật quản lý nợ công

       
  Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn Luật quản lý nợ công được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, ngày 17-6-2009Luật gồm 7 chương, 49 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; Quản lý nợ Chính phủ; Quản lý bảo lãnh Chính phủ; Quản lý nợ của chính quyền địa phương; Tổ chức thông tin về nợ công.
       Sách gồm 52 trang, giá 9.000 đ

  2. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài  

        alt
        Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ở nước ngoài được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, ngày 17-6-2009. Luật gồm 6 chương, 36 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện; Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của cơ quan đại diện; Thành viên cơ quan đại diện; Chỉ đạo, quản lý, giám sát và phối hợp công tác đối với cơ quan đại diện.
        Sách gồm 36 trang, giá 7.000 đ.


  3. Luật quy hoạch đô thị

         altNội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn Luật quy hoạch đô thị được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, ngày 17-6-2009. Luật gồm 6 chương, 76 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Lập quy hoạch đô thị; Thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; Điều chỉnh quy hoạch đô thị; Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị; Quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị. Các chương bao gồm nhiều mục nhỏ, quy định chi tiết từng nội dung.
          Sách gồm 68 trang, giá 10.000 đ.


  4. Luật lý lịch tư pháp

  alt     Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn Luật lý lịch tư pháp được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, ngày 17-6-2009. Luật gồm 6 chương, 57 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Tổ chức, quản lý cơ sở dữ liệu tư pháp; Cung cấp, tiếp nhận, cập nhậy, xử lý thông tin lý lịch tư pháp và lập lý lịch tư pháp; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lý lịch tư pháp. Các chương bao gồm nhiều mục nhỏ, quy định chi tiết từng nội dung.
        Sách gồm 48 trang, giá 8.500 đ.

   


  5. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước   
         

  alt      Nội dung cuốn sách bao gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn văn Luật trách nhiệm bồi thường được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, ngày 17-6-2009. Luật gồm 8 chương, 67 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án; Thiệt hại được bồi thường; Kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; Trách nhiệm hoàn trả. Một số chương có các mục nhỏ quy định chi tiết về các nội dung của Luật.
        Sách gồm 60 trang, giá 9.500 đ.

  B- 06 cuốn luật sửa đổi, bổ sung cho các luật đã ban hành trước đây 
  1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự    

  alt
        Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Toàn văn Nghị quyết thi hành  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.
         Sách gồm 44 trang, giá 8.000 đ.


          

                                  

  2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai 

  alt     

       Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai.
       Sách gồm 12 trang, giá 5.000 đ.

   


  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 

  alt     

       Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
        Sách gồm 28 trang, giá 6.500 đ.


  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá

  altCuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009; phần Phụ lục có in Luật di sản văn hoá được hợp nhất qua lần sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 76 trang, giá 11.000 đ.

   


  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 
  alt     

       Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; phần Phụ lục có in Luật sở hữu trí tuệ hợp nhất qua lần sửa đổi, bổ sung.
        Sách gồm 228 trang, giá 26.000 đ.

   

  6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh

  alt

       

       Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản là: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh và phần Phụ lục có in Luật  điện ảnh được hợp nhất qua lần sửa đổi, bổ sung.
        Sách gồm 56 trang, giá 9.000 đ.


   

  C- 10 cuốn luật là các luật hợp nhất giữa các luật đã được ban hành và xuất bản trước đây với các nội dung được sửa đổi, bổ sung  theo quy định của 6 luật sửa đổi, bổ sung nêu trên mà cần phải xuất bản mới.

  1. Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 

  Nội dung cơ bản của sách bao gồm:     alt

  1. Các Lệnh công bố luật, nghị quyết của Chủ tịch nước: Lệnh công bố Bộ luật hình sự năm 1999, Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009, Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 và Lệnh công bố Nghị quyết thi hành  Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 2009; 
  2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
  3. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; đây là văn bản hợp nhất giữa Bộ luật hình sự năm 1999 và Luật sửa đổi, bổ sung  Bộ luật hình sự năm 2009-tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của Bộ luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 320 trang, giá 35.000 đ.
  2. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách bao gồm:
  1. Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009
  4. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 - tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 228 trang, giá 26.000 đ.

  3. Luật điện ảnh năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật điện ảnh năm 2006
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh năm 2009
  4. Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh năm 2009 - tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 96 trang, giá 13.000 đ

  4. Luật di sản văn hoá năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật di sản văn hoá năm 2001
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009
  4. Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật di sản văn hoá năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009 (chỉ hợp nhất những nội dung trực tiếp liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật di sản văn hoá, vì Luật này còn có điều khoản sửa đổi, bổ sung cả Luật thi đua, khen thưởng) - tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 76 trang, giá 11.000 đ.

  5. Luật đất đai năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật đất đai năm 2003
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai
  3. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai)
  4. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai)
  6. Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: đây là văn bản Luật hợp nhất giữa Luật đất đai năm 2003, Luật sửa, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai (chỉ hợp nhất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (chỉ hợp nhất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai) tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.            
  Sách gồm 180 trang, 21.000 đ. 

  6. Luật nhà ở năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật nhà ở năm 2005
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai
  3. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở)
  4. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở)
  6. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: đây là văn bản Luật hợp nhất giữa Luật nhà ở năm 2005, Luật sửa, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 Luật đất đai (chỉ hợp nhất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (chỉ hợp nhất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở) - tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 104 trang, giá 14.000 đ.

  7. Luật xây dựng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách bao gồm:
  1. Lệnh công bố Luật xây dựng năm 2003
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật xây dựng)
  4. Luật xây dựng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật xây dựng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (chỉ hợp nhất những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật xây dựng)- tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 124 trang, 16.000 đ.  

   8. Luật đấu thầu năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật đấu thầu năm 2005
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu)
  4. Luật đấu thầu năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật đấu thầu năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (chỉ hợp nhất những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu)- tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 84 trang, giá 12.000 đ.

  9. Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009

  altNội dung cơ bản của sách gồm:
  1. Lệnh công bố Luật doanh nghiệp năm 2005
  2. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (trích các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp)
  4. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 (chỉ hợp nhất  nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp)- tạo thành văn bản hoàn chỉnh giúp bạn đọc dễ tìm hiểu, tra cứu các điều khoản của luật này sau lần được sửa đổi, bổ sung.
  Sách gồm 204 trang, giá 26.000 đ.

  10. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009

  altNội dung cơ bản của sách bao gồm:
  1. Lệnh công bố Luật thi đua, khen thưởng năm 2003
  2. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003
  3. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005
  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005
  5. Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009
  6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009 (trích nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng)
  7. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009: Đây là văn bản Luật được hợp nhất giữa Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009 (chỉ hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng).
  Sách gồm 128 trang, giá 16.000 đ

  Trang Nguyễn

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ