Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
Số trang: 528 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 trên quê hương Bến Tre - vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống yêu nước, đấu tranh chống áp bức, xâm lược của chế độ thực dân, đế quốc. Là một kiến trúc sư được đào tạo bài bản, tài năng, không màng tới con đường vinh hoa, phú quý rất rộng mở, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã lựa chọn con đường cách mạng đầy gian nan, hiểm nguy, nhưng hết sức cao đẹp, vẻ vang. Đồng chí đã trở thành tấm gương tiêu biểu, có sức cảm hóa và lan tỏa mạnh mẽ của thế hệ “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc, của Đảng lên trên hết và trước hết, không màng đến phú quý, danh lợi cá nhân, một trí thức lớn có tinh thần yêu nước nồng nàn, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam luôn phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

  Cuốn sách Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre gồm một số bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, các nhà khoa học tại Hội thảo “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức.

  Với những góc nhìn khác nhau, các bài viết đã phản ánh tương đối toàn diện, có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp, làm nổi bật những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre, góp phần tuyên truyền, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấn Phát. 

  Cuốn sách là tài liệu quý, giúp các cấp ủy đảng, các cơ quan, tổ chức, nhất là các địa phương nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã từng hoạt động, công tác, thực hiện tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, rút ra những bài học quý về tấm gương tự nguyện dấn thân, cống hiến, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích tập thể lên trên, lên trước lợi ích cá nhân, hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Thanh Nghị
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ