Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân)

Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01/09/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, nằm trong bộ tài liệu chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản. Cuốn sách bao gồm 04 chuyên đề: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 29.000 đ