Hội nghị giới thiệu, phát hành văn kiện Đại hội XI của Đảng...

Ngày đăng: 10/03/2011 - 11:03

Ngày 9-3-2011, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức Hội nghị giới thiệu sách, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo thực hiện Đề án. Tới dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ủy; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc, Công ty phát hành, thư viện các tỉnh, thành phố, các cộng tác viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh khẳng định: Việc giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tổ chức và triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng từ cơ sở, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cơ sở để các địa phương, đơn vị xây dựng các chương trình, cụ thể hoá các công việc trên từng địa bàn.

alt


Bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội.

Để phục vụ tốt công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật còn tổ chức xuất bản riêng từng văn kiện quan trọng, tổ chức biên soạn và xuất bản những bộ tài liệu nghiên cứu sâu về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng cho từng nhóm đối tượng. Cụ thể như: Tài liệu hỏi – đáp các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI (dành cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể và nhân dân); Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở); Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)...

Các Văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận 25 năm đổi mới để tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới. Vì vậy, nhằm phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức biên tập, in ấn các văn kiện Đại hội và sách, tài liệu tham khảo ở cả ba miền, đồng thời có kế hoạch giới thiệu, phát hành rộng rãi qua tất cả các hệ thống phát hành trên toàn quốc.

Tiếp sau nội dung thứ nhất của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã trình bày về công tác triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong cả nước. Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã được thí điểm thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố với 45 đầu sách trang bị cho hơn 4.000 xã, phường, thị trấn. Sau hơn một năm triển khai, các cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia đều khẳng định tính cấp thiết, thiết thực và hiệu quả của Đề án và thống nhất đề nghị Ban Bí thư cho tiếp tục triển khai tại tất cả các tỉnh thành. Dự kiến trong năm 2011, đối với các đầu sách mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật sẽ xuất bản 24.500 bản/đầu sách cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xác định tầm quan trọng của Đề án, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Việc trang bị sách cho các cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm mục đích cung cấp cho các địa phương trong cả nước nguồn sách chính yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng cho người dân những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về sản xuất, tổ chức đời sống, xây dựng văn hoá, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh tật cho người và gia súc...

Sách trong Đề án bao gồm nhiều mảng đề tài phong phú như: sách phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở; sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Hình thức sách được trình bày đẹp, hiện đại, mang đặc trưng, phù hợp với cơ sở, nội dung sách bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để Đề án được thực hiện một cách hiệu quả, Hội nghị đã đề ra một số biện pháp như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách; phân công cán bộ theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ nhằm đưa công tác quản lý, sử dụng sách đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao; khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong khai thác, quản lý và sử dụng sách...

Sách trong Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn gồm các mảng đề tài phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở. Nội dung các cuốn sách bám sát vào chủ đề: tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các vấn đề thực tiễn thiết thực đối với cơ sở; những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết yếu về lý luận chính trị phù hợp với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn; Sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Sách phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và giới thiệu về những tập thể, cá nhân xuất sắc trong Cuộc vận động; Sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã cùng phân tích, nhận định tình hình triển khai thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn về  phương án sử dụng hiệu quả tối ưu tủ sách, nhu cầu đọc sách của nhân dân, phương thức vận chuyển phát hành sách tới các vùng sâu, vùng xa…, đề xuất kiến nghị cho các cấp có thẩm quyền về quá trình thực thi Đề án.

Đánh giá cao những ý kiến của các vị đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia khẳng định: Nhà xuất bản sẽ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc kiến nghị lên cấp trên để tạo điều kiện thực thi Đề án hiệu quả nhất. Đồng chí cũng đề nghị, với kinh nghiệm của “Tủ sách pháp luật”, Bộ Tư pháp sẽ cùng phối hợp thực hiện với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản trong việc chọn lựa những cuối sách tuyên truyền phố biến pháp luật đáp ứng được nhu cầu học hỏi của người dân. Hiện nay, các văn kiện Đại hội và sách, tài liệu tham khảo đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tổ chức in ấn ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhà xuất bản cũng đã xây dựng kế hoạch giới thiệu, phát hành các ấn phẩm sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể đăng ký đặt mua qua hệ thống Trung tâm Phát hành, các chi nhánh của Nhà xuất bản và các công ty phát hành sách các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lan Hương

Bình luận